با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نویسندگان

چکیده

واردات تحت تأثیر عوامل مختلفی است که شناخت و بررسی آن‌ها ضرورتی انکارناپذیر است. الحاق به سازمان تجارت جهانی می‌تواند از طریق سازوکار‌هایی از قبیل کاهش نرخ تعرفه، افزایش حجم ادغام در تجارت بین‌الملل و قیمت‌های‌ نسبی (قیمت‌های داخلی و خارجی) تقاضای واردات را تحت تأثیر قرار ‌دهد. در این راستا و با توجه به بالا بودن سهم کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای در کل واردات کشور، این مقاله اثرهای الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی را بر واردات کالاهای مذکور، با استفاده از روش خود توضیح برداری و با استفاده از داده‌های دورة 1387ـ 1350مورد آزمون و ارزیابی قرار داده‌است. نتایج حاصل از بررسی‌ها نشان می‌دهد تابع بلند‌مدت واردات این دسته از کالاها، حساسیت بالایی نسبت به سطح تجارت بین‌الملل و ادغام در اقتصاد بین‌الملل و حساسیت کمی نسبت به نرخ تعرفه و قیمت‌های نسبی در طول دورة مورد بررسی داشته است. در این راستا نتایج دوره‌های زمانی کوتاه‌مدت و بلندمدت الگو همدیگر را تأیید می‌کنند.
بررسی اثرات شوک‌ها و آنالیز واریانس نیز نشان می‌دهد اثرات شوک‌های وارده به تقاضای واردات مورد بررسی طی 3 سال به سمت صفر میل می‌کند و تغییرات تقاضای واردات کالاهای واسطه‌ای سرمایه‌ای بیشترین اثر را از ادغام در تجارت بین‌الملل می‌پذیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Iran Joining WTO and Its Effects on the Import of Capital-Intermediate Commodities

نویسندگان [English]

  • Samad Aziznejad
  • Fathollah Tari
  • Seyed Mohammad Reza Seydnourani

چکیده [English]

Import, which is the basis for significant effects on economics, is influenced by various factors that are essential to be recognized and examined. One of the issues that can influence the demand for import in each country is joining the World Trade Organization (WTO) which can, in fact, affect the demand for import through strategies such as decreasing tariff rates and increasing the extent of mergers in international commerce and relative prices (domestic and foreign prices). In this regard, and considering the high proportion of capital and intermediate commodities in the total import of the country, this article evaluates the effects of Iran joining WTO on the import of capital-intermediate commodities, using Vector AutoRegressive method using the data during 1971-2008. The findings of the study reveal that at long term, the import of such commodities has had high sensitivity towards international commerce and merger in international economies and little sensitivity towards tariff rates and relative prices during the above-mentioned period. The findings of both long-term and short-term periods confirm each other.
Also the impulse response function and variance decomposition analyses show that the effect of one standard error which shocks involvement in import demand of studied goods, is approached to zero in three years and integration of international trade is most effective on variations of that demand.

کلیدواژه‌ها [English]

  • globalization
  • World Trade Organization
  • international commerce
  • Economic Integration and Tariff Rates