با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استاد‌یار، گروه علمی اقتصاد، دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه علمی اقتصاد، دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد، گروه علمی اقتصاد، دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایران

چکیده

هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی رابطه‌‌ بین نرخ بیکاری و نرخ فرصت‌های شغلی و همچنین بررسی رابطه بین تعداد افراد جویای ‌کار و تعداد فرصت‌های شغلی در استان‌های ایران است. به عبارت دیگر این تحقیق به دنبال استخراج منحنی بوریج و تابع تطبیق در استان‌های ایران بوده است. منحنی بوریج، یک رابطة تعادلی است که جریان‌های ورودی و خروجی بیکاری را با هم برابر می‌کند و تابع تطبیق تعادل در بازار کار را توصیف می‌نماید و به دنبال آن وضعیت طبیعی و نرمال کشور را در بلند‌مدت نشان می‌دهد. این مطالعه برای30 استان کشور، در فاصلة سال‌های1390– 1386 با استفاده از داده‌های تابلویی صورت پذیرفته است.
نتایج حاصل از تابع تطبیق نشان داده است که ارتباط مثبت و معنی‌داری بین فرصت‌های شغلی و تطبیق شغلی وجود داشته است. نتایج ارزیابی منحنی بوریج نیز مطابق با انتظارات تئوریک بوده و رابطة منفی و معنی‌داری بین نرخ بیکاری و نرخ فرصت‌های شغلی به اثبات رسیده است. در این مطالعه ضریب مثبت مربع فرصت‌های شغلی تحدب منحنی بوریج را مطرح کرده است. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Unemployment, Job Vacancies and Beveridge Curve in Provinces of Iran with Panel Data Approach

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hossein Ehsanfar 1
  • Abolghaseme Asna-Ashari Amiri 2
  • Seyedeh Vajihe Mikaeeli 3

چکیده [English]

The main aim of this research is investigating the relationship between unemployment and job vacancies and also the relationship between the number of job seekers and job vacancies in provinces of Iran. In other words, this paper seeks to obtain the Beveridge curve and Matching Function in provinces of Iran. Beveridge curve is an equilibrium relationship which equates unemployment input and output flows. Matching Function describes the equilibrium in the labor market and then shows the normal state of the country in the long run. Using panel data, this study has been done in 30 provinces of the country, in the years 2007 to 2011.
The results of the Matching Function have shown positive and significant relationship between job vacancies and job matching. Beveridge curve evaluation results are also consistent with theoretical foundations and have proven negative and significant relationship between unemployment rate and job vacancies. Job vacancies squared positive coefficient indicates convexity of Beveridge curve.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Labor Market
  • Beveridge Curve
  • Matching Function
  • Panel Data
  • Iran