با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نویسندگان

1 دانشیار اقتصاد دانشگاه مازندران

2 استادیار اقتصاد دانشگاه آیت‌الله بروجردی

3 استادیار اقتصاد دانشگاه مازندران

چکیده

بیکاری یکی از مهم‌ترین چالش­های پیش روی اقتصاد ایران به شمار می‌رود که بر عملکرد اقتصاد و جامعه اثرگذار است. هدف از این مقاله بررسی اثر اندازه دولت بر نرخ بیکاری در اقتصاد ایران است. برای این منظور با استفاده از مدل کریستوپولس، لویزیدس و تسوناس (2005) ارتباط اندازه دولت - نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی- و بیکاری در اقتصاد ایران طی دوره 1391-1353 بررسی گردید. نتایج برآورد مدل آستانه­ای در این تحقیق نشان می­دهد تا وقتی اندازه مخارج دولت کمتر از 2484/0 باشد، افزایش اندازه مخارج عمرانی دولت باعث کاهش قابل توجه نرخ بیکاری شده است اما پس از حد آستانه‌ای مذکور، اثر اندازه مخارج عمرانی بر کاهش نرخ بیکاری به میزان قابل توجهی کاهش یافته است که می­تواند از تبعات اثر ازدحامی فعالیت­های گسترده دولت باشد که فضا را بر بخش خصوصی تنگ­تر نموده است. همچنین نتایج برآورد مدل نشان می‌دهد که نرخ تورم اثری منفی و معنی­دار بر نرخ بیکاری دارد که تأییدی بر صحت منحنی فیلیپس در اقتصاد ایران است. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Government Size and Unemployment in Iran

نویسندگان [English]

  • Saeed Karimi 1
  • Younes Nademi 2
  • Hoda Zobeiri 3

1 Associate Professor of Economics, University of Mazandaran, Mazandaran, Iran.

2 Assistant Professor of Economics, Ayatollah Boroojerdi University, Iran.

3 Assistant Professor of Economics, University of Mazandaran, Mazandaran, Iran

چکیده [English]

Unemployment is one of the most important challenges of Iranian economy that affects the society and economic performance. The aim of this paper is to investigate the impact of government size on unemployment rate in Iranian economy. By using the model of Christopoulos, Loizides & Tsionas (2005), the relationship between government size and unemployment has been investigated during 1974-2012. The results of threshold model indicate that when the government size is less than 0.2484, increasing of government size has a significant negative impact on unemployment but after the mentioned threshold value, due to crowding out effect of government intervence, government size has a significant positive impact on unemployment. Also, the results of estimation show that inflation has a significant negative impact on unemployment that confirms Philips curve in Iranian economy.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Government size
  • Unemployment Rate
  • Threshold Regression
  • Iranian Economy
سحابی، بهرام؛ اعتصامی، منصور و امین‌پور، خالد اثر حکمرانی خوب و اندازه دولت بر توسعه مالی در کشورهای منتخب فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی 3 (12)
شاه‌آبادی، ابوالفضل و خانی، زهرا بررسی رابطه علّی بهره‌وری کل عوامل و نرخ بیکاری در اقتصاد ایران فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی 2 (7)
علی‌پور، بهزاد؛ پدرام، مهدی و مجدمی، سهیلا بررسی تأثیر کوتاه مدت و بلند مدت اندازه دولت بر رشد اشتغال ایران طی سال‌های 90-1355 (با استفاده از آزمون کرانه‌ها) فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی 4 (14)
نادمی، یونس اثرات حد آستانه‌ای مخارج دولت بر رشد اقتصادی در ایران پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اقتصادی دانشگاه تهران.