با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد بخش ‌عمومی دانشگاه لرستان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

3 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده

مقاله حاضر به بررسی اثر مخارج نظامی بر رشد اقتصادی کشورهای منطقه منا می‌پردازد. سهم بالای مخارج نظامی کشورهای منطقه منا از تولید ناخالص داخلی از یک ‌سو و قرار گرفتن کشورهای خاورمیانه با موقعیتی استراتژیک در این منطقه از سویی دیگر، لزوم بررسی اثر مخارج نظامی بر رشد اقتصادی کشورهای منطقه منا را مهم جلوه می‌دهد. در این راستا، از یک مدل سولوی تعمیم‌یافته (ارائه ‌شده توسط نایت و همکاران (1996) در مورد مخارج نظامی و رشد اقتصادی) طی دورة زمانی 2012-1995 استفاده شده است. صحت وجود رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهای این مدل نیز توسط آزمون‌های هم‌انباشتگی پانلی پدرونی (2004) و کائو (1999) تأیید شده است. یافته‌های این تحقیق با استفاده از روش اقتصادسنجی گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM)، در چارچوب داده‌های ترکیبی پویا، نشان‌دهنده اثر منفی هزینه‌های نظامی بر رشد اقتصادی کشورهای منطقه منا است. لذا می‌توان گفت که اگرچه افزایش مخارج نظامی به ‌منظور تأمین امنیت بسیاری از کشورهای این منطقه لازم و ضروری است، اما این مخارج باعث کاهش رشد اقتصادی می‌شوند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Militarism and Economic Growth: Empirical Evidence from the MENA Region Countries Using Dynamic Panel Model

نویسندگان [English]

  • Abolghasem Golkhandan 1
  • Mojtaba Khansari 2
  • Davood Golkhandan 3

1 Ph.D. Student in Public Sector Economics, Lorestan University, Lorestan, Iran

2 M.A. Student in Industrial Management, Islamic Azad University of Arak, Arak, Iran.

3 M.A. in Industrial Management, Islamic Azad University of Arak, Arak, Iran.

چکیده [English]

This paper examines the effect of military expenditure on economic growth in MENA region countries. High share of military expenditure in GDP of the MENA region countries on the one hand and strategic position of Middle East countries in this region, on the other hand, need to examine the effect of military spending on economic growth in the MENA region countries. In this regard, an augmented Solow model (proposed by Knight et al. (1996) about military expenses and economic growth) during the period 1995-2012 is used. Long-run equilibrium relationship between the variables of this model verified by Pedroni (2004) and Kao (1999) panel cointegration tests. The results of this research by using generalized method of moments (GMM( of dynamic panel data, show the negative impact of military spending on economic growth in the MENA region countries. So can be said that although military spending is required in order to increase security of many countries in the region, but these expenditure will reduce economic growth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Military Expenditure
  • Economic Growth
  • Augmented Solow Model
  • MENA Region Countries
  • Generalized Method of Moments (GMM)
بیضایی، سید ابراهیم رابطة بین مخارج نظامی و برخی متغیرهای اقتصادی در ایران (1376-1351) فصلنامه علوم انسانی الزهرا پورصادق‌، ناصر؛ کاشمری، علی و افتخاری‌شاهی، جابر تأثیر هزینه‌های نظامی بر رشد اقتصادی ایران با توجه به اثرات جنگ تحمیلی و واقعة 11 سپتامبر فصلنامه مدیریت نظامی جلیلی، زهرا بررسی رابطه بین صادرات غیرنفتی، سرمایه‌‌‌‌گذاری خارجی و رشد اقتصادی در کشورهای منطقه منا فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی 4 (13)
حسنی صدرآبادی‌، محمدحسین و عزیزنژاد، صمد هزینه‌های دفاعی و تأثیر آن بر رشد اقتصادی (مدل عرضه و تقاضای کل برای ایران) فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران حسنی‌ صدرآبادی، محمدحسین و کاشمری، علی تأثیر مخارج دفاعی بر رشد اقتصادی و اثر غیرمستقیم آن بر مصرف خصوصی در ایران (بررسی مدل طرف عرضه اقتصاد) فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی دیزجی، منیژه؛ پناهی، حسین و تقی‌زاده، حجت اثر هزینه‌های نظامی بر بدهی‌های خارجی در کشورهای در حال ‌توسعه فصلنامه مدلسازی اقتصادی صمدی، سعید؛ خوش‌اخلاق، رحمان؛ جلیلی‌کامجو، سید پرویز و امیری، هادی ارزیابی تاثیر همزمان و مجزای شاخص‌های پولی و مالی بر رشد اقتصادی: کاربرد مدل پانل پویای دو مرحله‌ای آرلانو ـ باور/ بوندل ـ باند فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران طیبی، کمیل؛ حاجی‌کرمی، مرضیه و سریری، هما (1390) تحلیل درجه باز بودن مالی و تجاری روی توسعه مالی ایران و شرکای تجاری (2009-1996) فصلنامه تحقیقات اقتصادی راه اندیشه کمیجانی، اکبر فرار سرمایه، علل و آثار اقتصادی آن، (با نگاهی به ایران) مجله اقتصادی متفکرآزاد، محمدعلی؛ کریمی‌تکانلو، زهرا؛ سلمانی‌بی‌شک، محمدرضا و حسن‌نژاد دانشمند، الناز بررسی آثار متغیرهای اقتصادی- اجتماعی بر کاهش اختلافات قومی در کشورهای منتخب حوزه منا طی دوره (2009-1984) 5 (17)
نوفرستی، محمد ریشه واحد و هم‌جمعی در اقتصادسنجی