با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد، دانشگاه یزد

2 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه یزد

چکیده

مکان‌یابی شهرک‌های صنعتی مبتنی بر ویژگی‌های توسعه پایدار یکی از موثرترین سطوح برای دستیابی به توسعه پایدار است چه آن‌که شهرک‌های صنعتی مبتنی بر ویژگی‌های توسعه پایدار منجر به هماهنگی اهداف گروه‌های مختلف برنامه‌ریزان توسعه اقتصادی، برنامه‌ریزان توسعه شهری، بنگاه‌های اقتصادی و اهداف زیست‌محیطی می‌شود. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف اصلی تعیین معیارهای موثر بر مکان‌یابی شهرک‌های صنعتی با توجه به شاخص‌های توسعه پایدار تنظیم شده است. مطالعه ادبیات موجود و  نظرات خبرگان نشان دهنده آن است که معیارهای اجتماعی، اقتصادی، زیست‌محیطی، زیربنایی و برنامه‌ریزی از جمله معیارهای موثر بر مکان‌یابی شهرک‌های صنعتی با توجه به شاخص‌های توسعه پایدار به شمار می‌رود. اولویت‌بندی معیارها به روش AHP فازی و اعداد فازی مثلثی صورت گرفته است. متناسب با روش مذکور، جمع‌آوری داده‌ها با استفاده از روش دلفی فازی و با اتکا به نظر خبرگانی که در زمینه تئوری و عملی مکان‌یابی تخصص داشته‌اند صورت گرفته است.نتایج پژوهش بیانگر آن است که معیارهای اجتماعی و اقتصادی از مهم‌ترین عوامل تاثیر گذار برای مکان‌یابی شهرک‌های صنعتی محسوب می‌شود.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Criteria of Eco-Industrial Park Location and their Prioritization with Using Fuzzy AHP and Triangular Fuzzy Number

نویسندگان [English]

  • Zahra Nasorllahi Nasorllahi 1
  • Fakhr-o-Sadat Salehi 2

چکیده [English]

Location of eco-industrial park is one of the most effective factors to achieve the sustainable development because eco-industrial park causes to coordinate goal of different groups: economic development planners, urban development planners, economic firms and environment objective. Therefore, the main purpose of this study is to determine the criteria influencing the location of industrial park according to sustainable development indicators. Study of existing literature shows that social, economic, environmental, infrastructure and planning factors are effective factors to locate industrial park according to sustainable development. Prioritization of criteria is according to Fuzzy AHP and triangular fuzzy number. The results of this study show that social and economic factors are the most important factors in location of industrial parks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • location
  • Industrial Park
  • Sustainable Development
  • Triangular fuzzy number