با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

10.30473/egdr.2024.68402.6742

چکیده

هدف از انجام این مطالعه، بررسی تاثیر تورم بر سرمایه گذاری در ترکیبی از دارایی های فیزیکی و مالی می باشد. سوال اصلی تحقیق اینست که با تغییر شرایط تورمی و تشدید نرخ تورم، سبد سرمایه گذاری بهینه افراد جامعه چگونه دستخوش تغییر می گردد. برای این منظور، ترکیب بهینه دارایی های دلار، سکه طلا، سهام، اوراق مشارکت، مسکن، سپرده های بانکی و زمین در شرایط متفاوت تورمی طی دوره 1400-1370 با به کارگیری مدل میانگین-واریانس مارکویتز استخراج گردید. نتایج بیانگر جابجایی دارایی ها در سبد سرمایه گذاری افراد جامعه در نتیجه تغییر وضعیت تورمی می باشد. در وضعیتی که نرخ تورم پایین تر از میانگین 30 ساله خود می باشد، به ترتیب اوراق مشارکت، مسکن، سهام و سپرده های بانکی بهترین ترکیب سرمایه گذاری افراد را تشکیل می دهند. با تشدید شرایط تورمی و وقتی که نرخ تورم بالاتر از میانگین 30 ساله قرار دارد، سبد بهینه سرمایه گذاری به ترتیب مشتمل بر اوراق مشارکت، سکه طلا، سهام و زمین می باشد. مقایسه ترکیب دارایی ها در چارکهای اول تا چهارم تورمی بیانگر این است که اولویت اول سرمایه گذاری افراد به ترتیب اوراق مشارکت، مسکن، سهام و طلا می باشد

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Optimal asset allocation according to inflation

نویسنده [English]

  • Faramarz Tahmasebi

faculty member of Payame noor university

چکیده [English]

Inflation influences the assets’ price and return. In order to maintain the money value, investors are willing to invest in assets which maintain their purchasing power and bring them good returns, when they encounter inflationary conditions. Some assets have this function, including stocks, gold, currency, housing, land, etc. This study aimed to review the effect of inflation on investment in a combination of physical and financial assets. The main research question is how the optimal investment portfolio of the people changes with the change of the inflationary conditions and the escalation of the inflation rate. For this purpose, the optimal combination of assets such as dollar, gold coins, stocks, corporate bonds, housing, bank deposits and land was extracted in different inflationary conditions during the period of 1991-2021 using Markowitz's mean-variance model. The results indicated that assets are moved in the people’s investment portfolio due to the change in the inflationary conditions. Where the inflation rate was lower than its 30-year average, the best investment combination for people were corporate bonds, housing, stocks and bank deposits, respectively. With the escalating inflationary conditions and the inflation rate higher than the 30-year average, the optimal investment portfolio includes corporate bonds, gold coins, stocks and land, respectively. Comparing the composition of assets in the first to fourth quartiles of inflation represented that the corporate bonds, housing, stocks and gold are the first priorities of people's investment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Risk
  • Return
  • Inflation
  • ، optimal asset portfolio