با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه بوعلی سینا همدان، ایران

2 استاد گروه اقتصاد، دانشگاه بوعلی سینا همدان، ایران

3 کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه بوعلی سینا همدان، ایران

چکیده

به دلیل چند بعدی بودن پدیده فقر، پرداختن به عوامل مؤثر بر آن همواره جزء مسائل چالش برانگیز در مباحث توسعه اقتصادی بوده و تأثیر بسیاری از متغیرهای کلان اقتصادی برآن به روشنی تحلیل نشده و بررسی عوامل مؤثر بر آن همواره جزء مسائل چالش برانگیز در مباحث اقتصادی بوده است. بر این اساس، هدف مطالعه حاضر بررسی اثر عوامل مؤثر بر فقر قابلیتی در کشورهای منتخب مسلمان موسوم به گروه D8 مبتنی‌بر روش حداقل مربعات تعمیم یافته در دسترس (FGLS) طی دورة زمانی 2021-1997 می-باشد. نتایج حاصله نشان‌دهنده‌ اثر منفی و معنادار جهانی‌شدن بر فقر قابلیتی در کشورهای مذکور هستند که حاکی از ایجاد بهبود نسبی در وضعیت رفاهی این کشورها است. همچنین، تاثیر رشد اقتصادی بر فقر قابلیتی مثبت بوده که ناشی از عدم بکارگیری منافع حاصل از رشد در جهت بهبود زیرساخت‌های رفاهی در این کشورها می‌باشد. اثر متغیرهای کنترلی مانند تورم و توزیع جغرافیایی جمعیت نیز بر فقر قابلیتی مثبت ارزیابی شده است. براساس نتایج حاصله می‌توان توصیه نمود که اقتصادهای گروه D8 به اتخاذ برنامه‌های کنترل تورم همگام با جلوگیری از رشد حاشیه نشینی در شهرها بپردازند و با ارتقای شاخص‌های جهانی شدن درکنار کنترل جنبه‌های منفی آن، به کاهش فقر در اقتصادهای خود کمک نمایند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

INVESTIGATING THE AFFECTING FACTORS ON CAPABILITY POVERTY IN THE SELECTED ISLAMIC COUNTRIES EMPHASIZING ON GLOBALIZATION AND ECONOMIC GROWTH

نویسندگان [English]

  • Seyed Ehsan Hosseinidoust 1
  • Hamid Sepehrdoost 2
  • Farshid Moradi 3

1 Assistant Professor, Faculty of Economics and Social Sciences, Bu-Ali Sina University, Hamedan,, Iran

2 Professor, Faculty of Economics and Social Sciences, Bu-Ali Sina University, Hamedan,, Iran

3 MSc of Economics, Faculty of Economics and Social Sciences, Bu-Ali Sina University, Hamedan,, Iran

چکیده [English]

The aim of the present study is to investigate the effect of factors affecting capability poverty in the selected Muslim countries known as the D8 group relying on the Feasible Generalized Least Squares (FGLS) method during the period of 1997-2021. Results show the negative and significant effect of globalization on capability poverty in the D8 countries during the covered period, such that for each unit increase in the globalization index, capability poverty decreases by 1.8%, which indicates a relative improvement in the welfare of these countries. Likewise, the impact of economic growth on capability poverty is positive, so that a one percent increases in economic growth leads to an increase in capability poverty by 0.21 percent. Such finding can be due to not utilization of the benefits of growth to improve welfare infrastructure in the mentioned countries. In addition, the effect of control variables such as inflation and geographical distribution of the population has also been evaluated positively on capability poverty. Based on the findings of the current study, it is recommended to adopt inflation control programs and moving towards the promotion of globalization indicators in the economies of the D8 group.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Capability Poverty
  • Globalization
  • Economic Growth
  • D8 Countries
  • FGLS Approach