با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 استاد گروه اقتصاد، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 دانشجوی دکتری، گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

The main purpose of this paper is to evaluate the Impact of privatization and competitive pressure on market power in Iran's manufacturing sector. To achieve this purpose, while using the Manufacturing data from 1381to 1391 SH published by Statistical center of Iran and panel data estimation method, the Hall Roger approach employed. The results of the research indicate the existence of significant monopoly power in Iran's industrial sector, and in addition, the experience of privatization in Iran has not only increased competition in Iran's industrial sector, but also after privatization, the monopoly power in this sector has increased. In other words, in industries such as the production of chemical materials and products, drugs and pharmaceutical chemical products, the production of non-metallic mineral products and the production of basic metals, private monopoly has replaced the state monopoly. According to the results, it was found that privatization in large industries has led to more monopoly power than the entire industry sector. Also, the results confirm "market power doctrine", in such a way that with increasing market concentration, market power increases.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluating the impact of privatization and competitive pressure on market power in Iran's manufacturing industries

نویسندگان [English]

  • Farhad kashi 1
  • mohsen mehrara 2
  • seyedeh vajihe mikaeeli 3

1 Professor of Economics, Payame Noor University (PNU), Tehran, Iran.

2 Professor of Economics, University of Tehran, Iran.

3 Ph.D. Student of Economics, Payame Noor University (PNU), Tehran, Iran.

چکیده [English]

هدف اصلی مطالعه حاضر ارزیابی تأثیر خصوصی‌سازی و فشار رقابتی بر قدرت بازار در بخش صنعت ایران است. برای تحقق این هدف ضمن استفاده از داده‌های دروره زمانی 1381-1397صنایع کارخانه‌ای مرکز آمار از رویکرد هال-راجر و روش تخمین پنل دیتا استفاده شد. نتایج تحقیق دلالت بر وجود قدرت انحصاری قابل توجه در بخش صنعت ایران دارد و علاوه‌بر‌این تجربه خصوصی‌سازی در ایران نه تنها موجب افزایش رقابت در بخش صنعت ایران نشده است بلکه بعد از خصوصی‌سازی، قدرت انحصاری در این بخش افزایش یافته است و به عبارت دیگر در صنایعی همچون تولید مواد و محصولات شیمیایی، دارو و فرآورد‌های دارویی و شیمیایی، تولید محصولات کانی غیر‌فلزی و صنعت تولید فلزات اساسی انحصار خصوصی جایگزین انحصار دولتی شده است. با مقایسه اثر خصوص‌سازی در صنایع بزرگ و و در کل صنعت مشخص شد که خصوصی‌سازی در صنایع بزرگ به قدرت انحصاری بیشتری منجر شده است تا در کل بخش صنعت. نتایج همچنین بر قدرت بازار صحه می‌گذارد به این ترتیب که با افزایش تمرکز بازار، قدرت انحصاری در صنایع ایران افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Market Power
  • Privatization
  • Competition