با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 دانشیار گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

ایران به ویژه استان گلستان همواره در معرض سیل بوده و ضمن ایجاد خسارات زیاد به کشور و استان گلستان،هنوز تدبیر مناسبی برای کاهش هزینه های اقتصادی سیل اندیشیده نشده است.هدف این مقاله شناسایی بخش های کلیدی اقتصاد استان و ارزیابی خسارت غیر مستقیم سیل از طریق بخش های ساختمان و کشاورزی بر سایر بخش ها ی استان می باشد.برای این منظور از جدول داده – ستانده منطقه ای ،با دو رویکرد تقاضا محور و عرضه محور جهت محاسبه پیوند های پسین و پیشین بخش های استان استفاده می شود.نتایج حاکی از آن است که بخش های صنعت ، ساختمان و کشاورزی به عنوان بخش های کلیدی اقتصاد استان معرفی می شوند .طبق هر دو رویکرد تقاضا محور و عرضه محور، دو بخش کشاورزی و صنعت بیشترین خسارت غیر مستقیم را به واسطه خسارت مستقیم بخش کشاورزی متحمل می شود . طبق رویکرد تقاضا محور ، نتایج حاکی از آن است که بیشترین کاهش ستانده ناشی از خسارت مستقیم بخش ساختمان به ترتیب مربوط به بخش های صنعت و عمده فروشی و خرده فروشی است . از طرف دیگر بخش های صنعت و کشاورزی بیشترین کاهش در اشتغال را تجربه کرده اند . تحلیل اثرات سیل با رویکرد عرضه محور دلالت بر آن دارد که سیل نه تنها به طور مستقیم بر بخش ساختمان اثر می گذارد بلکه موجب کاهش ستانده بخش ساختمان ،املاک و مستغلات و کاهش اشتغال بخش های صنعت ، کشاورزی و ساختمان نیز می گردد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying the Key Sectors of Golestan Province′s Economy and Evaluating the Impact of Flood on Production and Employment : Application of Expanding Hypothetical Extraction Approach

نویسندگان [English]

  • Farhad Khodadad Kashi 1
  • Nasser Ebrahimi 2
  • Siavash Jani 3

1 Professor Department of Economics, Faculty of Management of Payame Noor Unvierstiy, Tehran, Iran

2 phd Student in Economics, Payame Noor Unvierstiy, Tehran, Iran

3 Associate Professor Department of Economics, Payame Noor Unvierstiy, Tehran, Iran

چکیده [English]

Iran ,especially the province of golestan has always been exposed to floods, and in addition to causing great damage to the country and the province of golestan , no proper plan has yet been thought to reduce economic costs . This article tries to identify the key sectors of the province and evaluate the indirect damage of the flood through the construction and agriculture sectors on other sectors of the province.For this purpose , the regional input – output table with two demand side and supply side approaches is used to calculate the backward and forward linkages of the province´s sectors.The results indicate that the industry , construction and agriculture sectors are introduced as the key sectors of the province’s economy. According to both demand side and supply side approaches , two sectors of agriculture and industry suffer the most indirect damage due to the direct damage of the agriculture sector. According to the demand side approach , the result indicate that the most decrease in output is caused by direct damage to the construction sector , respectively , related to the industry , wholesale and retail sectors . On the other hand , industry and agriculture sectors experienced the most decrease in employment.the analysis of flood effects with a supply side approach indicates that the flood not only directly affects the construction sector , but also causes a decrease in employment in the industry , agriculture and construction sectors

کلیدواژه‌ها [English]

  • Backward and Forward Linkages
  • Expanding Hypothetical Extraction Method
  • Flood
  • Input – Output Table