با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای پردیس دانشگاه علامه طباطبایی

2 دپارتمان مالی و بانکداری دانشگاه علامه طباطبایی

3 عضو هیئت علمی دانشگاه علامه

4 هیِِئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

5 هیِِئت علمی دانشکده مالی و بانکداری دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

پولشویی به مثابه یکی از انواع فساد مالی نقش بسیار زیانباری بر روند توسعه اقتصادی کشورها داشته و مبارزه با آن لازمه تحقق ثبات و پویایی اقتصاد می‌باشد. برنامه‌ریزی توسعه اقتصادی کشور و تصمیم گیری برای اجرای سیاست‌های اقتصادی، نیازمند شناخت عملکرد کل اقتصاد شامل بخش رسمی و قانونی و بخش غیررسمی و غیرقانونی متاثر از پولشویی است. از این رو شناخت پیامدها تکانه‌های ناشی از پولشویی مقدمه مبارزه با این پدیده است. این پژوهش از چارچوب مدل‌های تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) برای مدلسازی بخش پولشویی ایران و بررسی تکانه‌های بهره‌وری برای تولید قانونی و تولید غیرقانونی استفاده نموده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که مدل ارائه شده به خوبی توانسته رفتار ادواری و نوسانات متغیرها را شناسایی کند. نتایج پژوهش و مقایسه یک تکانه مثبت بهره‌وری در بخش تولید قانونی و غیرقانونی حاکی از رفتار مشابه اکثر متغیرها (با شدت متغیر) به جز نیروی کار در هر دو بخش بوده به طوریکه تکانه مثبت بهره‌وری هم در بخش تولید قانونی و هم در بخش تولید غیرقانونی باعث افزایش تولید بنگاه‌های قانونی و غیرقانونی و افزایش کل تولید، افزایش سطح دستمزد نیروی کار و قیمت کالاها در بخش قانونی، افزایش مصرف در بخش غیرقانونی و افزایش مصرف کل کالاها، افزایش میزان سرمایه گذاری و کاهش سرمایه فیزیکی و در نهایت افزایش تقاضای پول و افزایش نرخ بهره گردیده است. تکانه مثبت بهره‌وری چه در بخش قانونی و چه غیرقانونی، سبب جایگزینی نیروی کار دو بخش قانونی و غیرقانونی می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Effect of Money Laundering on Macroeconomic Variables in the Framework of Dynamic Stochastic General Models (DSGE)

نویسندگان [English]

  • aida hajnouri 1
  • meysam amiry 2
  • maghsoud amiri 3
  • hossein tavakolian 4
  • moslem peymani 5

1 phd student of allameh university

2 Department of Finance and Banking Allameh Tabataba'i University

3 Department of anagement Allameh Tabataba'i University

4 Faculty of Economics Allameh Tabataba'i University

5 Faculty of Finance and Banking Allameh Tabataba'i University

چکیده [English]

Money laundering one of the types of financial corruption has a very detrimental role on the economic. Planning the country's economic development and making decisions to implement economic policies requires recognition of the performance of the whole economy, including the formal and legal sector, and the informal and illegal sectors affected by money laundering. Hence, recognition of the consequences of money laundering shocks is a prelude to combating this phenomenon. This research has used dynamic stochastic general equilibrium models framework to model Iran's money laundering sector and investigate efficiency shocks for legal production and illegal production. The results show that the proposed model has been able to identify cyclical behavior and fluctuations of variables. The results of the research and comparison of a positive momentum of productivity in the legal and non-legal production sectors indicate similar behavior of most variables except labor force in both sectors, so that the positive momentum of productivity in both legal and illegal production sectors increases the production of legal and illegal enterprises and the increase in total production, the level of labor wage and commodity prices in the legal sector, An increase in consumption in the illegal sector and an increase in the consumption of all goods, an increase in the amount of investment and a decrease in physical capital, and finally an increase in the demand for money and an increase in the interest rate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Money Laundering
  • Production Productivity Momentum
  • Stochastic Dynamic General Equilibrium Model