با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

ارزیابی آثار هدفمندسازی یارانه حامل‌های انرژی بر فعالیت‌های تولیدی

زهرا نعمت‌الهی؛ ناصر شاهنوشی‌فروشانی؛ عذری جوان‌بخت؛ محمود دانشورکاخکی

دوره 5، شماره 19 ، تیر 1394، ، صفحه 11-24

چکیده
  با توجه به اجرای قانون هدفمندسازی یارانه حامل‌های انرژی، مطالعه حاضر با هدف بررسی آثار ناشی از اجرای این قانون بر فعالیت‌های تولیدی صورت پذیرفته است. بدین منظور ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1380 ایران تهیه و سپس الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه مطالعه تدوین شده است. با توجه به دو نرخی بودن قیمت بنزین و گازوئیل، آثار هدفمندسازی یارانه ...  بیشتر

رشد اقتصادی
بی‌ثباتی اقتصادی و رشد اقتصادی بخش‌های عمده اقتصاد کلان: رهیافت تحلیل مؤلفه‌های اصلی

یگانه موسوی جهرمی؛ هادی غفاری؛ مهدی جلولی

دوره 8، شماره 31 ، تیر 1397، ، صفحه 13-28

چکیده
  در مطالعه پیشِ رو، با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری (VAR)، تأثیرات و پیامدهای بی‌ثباتی اقتصادی بر رشد اقتصادی در ایران در دوره 1392-1360 به کمک روش تحلیل مؤلفه‌های اساسی بررسی می‌شود. ابتدا به کمک روش تحلیل مؤلفه‌های اساسی، شاخصی برای بی‌ثباتی اقتصادی ساخته شد و سپس به اثرگذاری این شاخص بر رشد اقتصادی در بخش‌های عمده اقتصاد کلان در ...  بیشتر

رشد اقتصادی
اثرات سیاست تحکیم مالی بر متغیرهای مهم اقتصاد کلان ایران با تأکید بر رشد تولید: رویکرد FAVAR

سعید کریمی پتانلار؛ احمد جعفری صمیمی؛ حمید لعل خضری

دوره 9، شماره 33 ، دی 1397، ، صفحه 15-40

https://doi.org/10.30473/egdr.2018.4391

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی اثر سیاست تحکیم مالی مبتنی بر شوک‌های درآمدی و هزینه‌ای بر متغیرهای اقتصاد کلان کشور است. در این راستا با استفاده از روش اتورگرسیون برداری عامل افزوده (FAVAR) تأثیر شوک‌های درآمدی و شوک‌های هزینه‌ای دولت بر متغیرهای رشد تولید حقیقی، رشد سرمایه‌گذاری، رشد مصرف بخش خصوصی و تورم در بازه زمانی 1363:1-1394:4 مطالعه شده ...  بیشتر

اقتصاد کلان
بررسی نقش مالکیت بانک‌ها در اثرگذاری اعتبارات بانکی بر رشد اقتصادی با توجه به سطح درآمد استان‌ها

حمید ذوالقدر؛ حسین اصغرپور؛ محسن پورعبادالهان؛ بهزاد سلمانی؛ اسداله فرزین وش

دوره 9، شماره 34 ، فروردین 1398، ، صفحه 15-34

https://doi.org/10.30473/egdr.2019.4694

چکیده
  بانک‌ها با توجه به ساختار مالکیت خود اهداف خاصی را در اعطای اعتبارات دنبال می‌کنند. فلذا ساختار مالکیت بانک‌ها می‌تواند با تحت تأثیر قرار دادن رفتار وام‌دهی بانک‌ها بر رشد اقتصادی مؤثر واقع شود. از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی نقش مالکیت بانکی بر رشد اقتصادی با توجه به سطح درآمد استان‌ها است. در این مقاله، بانک‌ها به دو دسته دولتی ...  بیشتر

رشد اقتصادی
اثر حجم نقدینگی بر رشد اقتصادی در ایران (با رویکرد مدل پارامتر زمان متغیر)

ابوالقاسم اثنی عشری امیری؛ علی اصغر ابوالحسنی هیستیانی؛ محمدرضا رنجبر فلاح؛ بیتا شایگانی؛ سید قربان علیزاده کلاگر

دوره 9، شماره 35 ، تیر 1398، ، صفحه 15-34

https://doi.org/10.30473/egdr.2019.42630.4949

چکیده
  با توجه به اهمیت رابطه بین حجم نقدینگی و تولید ناخالص داخلی در سیاست‌گذاری بخش تولید، تحقیق حاضر با استفاده از مدل رگرسیونی با پارامتر زمان متغیر (TVP) و رهیافت فیلتر کالمن، به بررسی و واکنش تولید ناخالص داخلی در طول زمان نسبت به متغیرهای تأثیرگذار مانند سرمایه، نیروی کار و خصوصاً حجم نقدینگی در دوره زمانی 13۹۴-۱۳۵۷ پرداخته است. نتایج ...  بیشتر

داده‌های تابلویی پویا
بررسی عوامل اقتصادی مؤثر بر شادی در کشورهای منتخب: رهیافت رگرسیون آستانه‌ای پانل

عبدالعلی منصف؛ مژگان معلمی؛ جهانگیر بیابانی؛ مهدی نجاتی؛ جواد طاهری زاده اناری پور

دوره 9، شماره 36 ، مهر 1398، ، صفحه 15-34

https://doi.org/10.30473/egdr.2019.43005.4976

چکیده
  اگر شادی یکی از ویژگی‌‌های جامعه خوب باشد و توسعه، یک جنبش تدریجی برای رسیدن به جامعه خوب درنظر گرفته شود، شادی می‌تواند به عنوان یکی از اهداف سیاست‌های توسعه باشد. در حوزه اقتصاد شادی، تمرکز مطالعات روی تحلیل اثرگذاری عوامل مختلف اقتصادی بر شادی می‌باشد. اما تاکنون، مطالعه‌ای به بررسی تأثیر متغیر‌های اقتصادی روی شادی با الگوهای ...  بیشتر

اقتصاد کلان
تحلیل آثار عبور عوامل اقتصاد کلان از نرخ تورم در اقتصاد ایران: کاربردی از الگوهای غیرخطی و نامتقارن

زهرا شریف؛ مسعود نونژاد؛ علی حقیقت؛ مهرزاد ابراهیمی

دوره 10، شماره 37 ، دی 1398، ، صفحه 15-32

https://doi.org/10.30473/egdr.2019.44688.5099

چکیده
  سؤال اساسی این مطالعه عبارت است از اینکه «آیا عواملی که منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌شوند، به همان شدت و در همان بازه زمانی منجر به کاهش سطح عمومی قیمت‌ها می‌گردند؟». در راستای پاسخ‌گویی به این سؤال، به بررسی عبور مهمترین عوامل اقتصادی اثرگذار بر نرخ تورم در کشور ایران پرداخته می‌شود. در این راستا، با استفاده از داده‌های ...  بیشتر

سیاست پولی
بررسی تأثیر توسعه مالی بر کارایی سیاست پولی و هدف‌گذاری تورمی

منصور خلیلی عراقی؛ سجاد برخورداری؛ امین گلوانی

دوره 10، شماره 39 ، تیر 1399، ، صفحه 15-28

https://doi.org/10.30473/egdr.2019.48373.5369

چکیده
  این مطالعه بر آن است تا تأثیر توسعه مالی را بر کارایی هدف‌گذاری تورمی و سیاست پولی برای کشورهای OECDو OPECدر دوره 2017-2001 بر اساس داده‌های سالانه مورد بررسی قرار دهد. برای این منظور روند بلندمدت تورم که توسط فیلتر هودریک پرسکات (Hp ) استخراج گردیده به‌عنوان پراکسی نرخ تورم هدف در نظر گرفته شده است و تفاوت آن از نرخ تورم واقعی به عنوان متغیر ...  بیشتر

تأثیر ابعاد توسعه پایدار بر آسیب پذیری و تاب آوری اقتصاد ایران با رویکرد نظریه گراف

مریم رمضانی؛ یگانه موسوی جهرمی؛ مژگان معلمی؛ علی رضا شریف مقدسی

دوره 12، شماره 47 ، تیر 1401، ، صفحه 15-36

https://doi.org/10.30473/egdr.2021.57046.6112

چکیده
  آسیب پذیری اقتصادی، ویژگی ساختاری یک کشور است که باعث میشود آن کشور در معرض متغیرهای برونزای اقتصادی خارج از کنترل قرار گیرد. ازسوی دیگر،تاب آوری ناشی از نحوه اتخاذ سیاستهای کلان اقتصادی است. هدف از مقاله حاضر بررسی رابطه توسعه پایدار و آسیب پذیری و تاب آوری در اقتصاد ایران در دوره زمانی 1398-1391 میباشد. در این مسیر توسعه پایدار را متشکل ...  بیشتر

بررسی اثر آزادسازی تجاری و تغییرات ساختاری بر بهره‌وری کل عوامل در کشورهای منتخب (2000-2018)

یاسمن حکم اللهی؛ علی طیب نیا؛ محسن مهر آرا

دوره 12، شماره 48 ، مهر 1401، ، صفحه 15-28

https://doi.org/10.30473/egdr.2021.59625.6246

چکیده
  آزادسازی تجاری به صورت مستقیم و همچنین از کانال تغییرات ساختاری که در اقتصاد ایجاد می‌کند، بر بهره‌وری کل عوامل اثر می‌گذارد. عامل اساسی در تعیین جهت این اثرگذاری، کیفیت نهادهاست. در این پژوهش، برای لحاظ کردن مهم‌ترین جنبه‌های تغییر ساختاری، با استفاده از روش مولفه‌ی اصلی شاخصی ترکیبی برای تغییر ساختاری ایجاد کردیم و سپس با استفاده ...  بیشتر

داده‌های تابلویی پویا
بررسی رابطه میان مصرف انرژی، رشد اقتصادی و صادرات در بخش صنعت ایران (تحلیل مبتنی بر داده‌های پانل)

محمد رضا لطفعلی پور؛ محمد حسین مهدوی عادلی؛ حسن رضایی

دوره 6، شماره 24 ، مهر 1395، ، صفحه 17-38

چکیده
  به دلیل محدودیت منابع انرژی و اهمیت آن در زنجیره عرضه هم به عنوان کالای نهایی برای مصرف‌کنندگان و هم به عنوان نهاده برای تولیدکنندگاناز یک طرف و از طرف دیگر با توجه به نوسانات زیاد قیمت آن و افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای، سیاست‌های حفاظت از آن و عوامل تأثیرگذار بر عرضه و تقاضای آن در دهه‌های اخیر مورد توجه مجامع علمی و سیاست‌گذاری ...  بیشتر

بهره‌وری کل عوامل تولید
اثرات برون‌سپاری بین‌المللی و سرمایه با فناوری بالا بر بهره‌‌وری کل عوامل تولید: مطالعه موردی صنایع منتخب با فناوری بالای ایران

سید کمیل طیبی؛ کریم آذربایجانی؛ صلاح الدین منوچهری

دوره 7، شماره 25 ، دی 1395، ، صفحه 17-36

چکیده
  برون‌سپاری بین‌المللی و تجارت کالاهای واسطه‌ای به عنوان مصداقی از جهانی شدن اقتصاد در حال گسترش است. یکی از مزایای انتقال فناوری، به دست آوردن فناوری‌های خارجی با بهره‌‌وری بالاتر است به طوری که سرریزهای فناوری منجر به افزایش بهره‌‌وری عوامل تولید بنگاه‌های محلی می‌شود. در این پژوهش هدف بررسی اثرات برون‌سپاری بین‌المللی، ...  بیشتر

رشد اقتصادی
ساز و کارهای تأثیر خوشه‌های صنعتی بر رشد اقتصاد منطقه‌ای ایران: رویکرد داده‌های تابلویی

حمید عزیزمحمدلو

دوره 7، شماره 26 ، فروردین 1396، ، صفحه 17-34

چکیده
  در این مقاله در قالب یک مدل رشد درون‌زا، نقش خوشه‌های صنعتی در رشد اقتصادی منطقه‌ای در ایران با استفاده از رویکرد داده‌های تابلویی (استان‌های کشور طی سال‌های 1380تا 1391) مورد آزمون، تجزیه‌ و تحلیل قرار گرفته است. یافته‌های این تحقیق حاکی از وجود یک رابطه مثبت و معنی‌دار بین خوشه‌های صنعتی و رشد اقتصاد منطقه‌ای است به‌گونه‌ای که ...  بیشتر

محیط زیست؛
اثر تخریب محیط زیست بر رشد اقتصادی (شواهدی از 32 کشور در حال توسعه)

مجید احمدیان؛ قهرمان عبدلی؛ فرخنده جبل عاملی؛ محمود شعبان خواه؛ سیدعادل خراسانی

دوره 7، شماره 27 ، تیر 1396، ، صفحه 17-28

چکیده
  در دهه‌هاى اخیر موضوع تخریب محیط زیست بیش از هر زمان دیگرى مطرح شده و اهمیت بسزایی پیدا کرده است. از گذشته تاکنون نیز رشد اقتصادی مسئله‌ای بسیار با اهمیت و مورد توجه بوده است. از این‌رو هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه رشد اقتصادی و شاخص تخریب محیط زیست در منتخبی از کشورهای در حال توسعه (شامل 32 کشور) برای دوره زمانی 2013-2002 با استفاده از روش ...  بیشتر

رشد اقتصادی
برآورد اثرات متقابل میان صادرات غیرنفتی و رشد اقتصادی از کانال تقویت کمّی و کیفی نهاده‌ها؛ رهیافت MS-VAR

علی مهدیلو؛ حسین اصغرپور؛ محمد مهدی برقی اسگویی

دوره 7، شماره 28 ، مهر 1396، ، صفحه 17-32

چکیده
  دو دیدگاه عمده در موضوع ارتباط میان توسعه صادرات غیرنفتی و رشد اقتصادی وجود دارد، دیدگاه اول ناظر بر این است که صادرات غیرنفتی از طریق تقویت کیفی نهاده‌ها منجر به رشد اقتصادی می‌شود و در دیدگاه دوم نیز رشد اقتصادی از طریق تقویت کمّی نهاده‌ها باعث افزایش صادرات غیر نفتی می‌شود. از این رو هدف این مطالعه آزمون این دو دیدگاه و به عبارتی ...  بیشتر

اقتصاد کلان
بررسی شوک‌های واقعی و نوسان‌های تولیدِ اقتصاد ایران

نادر مهرگان؛ عزت اله عباسیان؛ سعید عیسی زاده؛ ابراهیم فرجی

دوره 8، شماره 29 ، دی 1396، ، صفحه 17-30

چکیده
  اقتصادهای جدید تغییرات قابل ملاحظه کوتاه‌مدت در تولید و اشتغال کل را تجربه کرده‌اند. درک و شناسایی دلایل نوسان‌ها، یکی از اهداف اصلی اقتصاد کلان است. الگوهای ادوار تجاری واقعی بر شوک‌های واقعی به عنوان عامل اصلی نوسان‌ها متمرکز شده‌اند. این مطالعه، در چارچوب الگوهای ادوار تجاری واقعی، به دنبال برآورد شوک‌های واقعی اقتصاد ایران ...  بیشتر

رشد اقتصادی
اقتصاد سیاسی رشد و تأثیر برخی از عوامل بنیادی بر رشد اقتصادی ایران

علی اکبر عرب مازار؛ رسام مشرفی؛ محمد مصطفی زاده

دوره 8، شماره 30 ، فروردین 1397، ، صفحه 17-32

چکیده
  رشد اقتصادی یکی از متغیرهای کلیدی اندازه‌گیری عملکرد سیستم اقتصادی هر کشوری است. بنابراین درک عوامل تأثیرگذار بر آن بسیار مهم است. در این مقاله با انتخاب برخی از متغیرهای نهادی و سیاسی مهم در کنار متغیرهای پایه‌ای و بلافصل مؤثر بر رشد اقتصادی، سعی شده است جهت و تأثیر آنها بر رشد اقتصادی کشور در دوره 1359 تا 1392 بررسی شود. از روش ARDL و با ...  بیشتر

بررسی اثر کارآفرینی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب

احمد صباحی؛ علی اکبر ناجی میدانی؛ الهه سلیمانی

دوره 3، شماره 11 ، شهریور 1392، ، صفحه 18-9

چکیده
  این پژوهش به بررسی اثر کارآفرینی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب، با استفاده از داده‌های سال 2008 می‌پردازد. پژوهش کاربردی است و گردآوری اطلاعات از طریق روش کتابخانه‌ای-اسنادی انجام می‌شود. که با استفاده از مدل رشد درونزای رومر، متغیر کارآفرینی در کنار دیگر متغیرهای مهم مؤثر بر رشد، وارد مدل می‌شود. برای اندازه‌گیری کارآفرینی ...  بیشتر

نقش صادرات در بهره وری و رشد اقتصادی: شواهد تجربی از ایران

دکتر اکبر کمیجانی؛ غلامعلی حاجی

دوره 2، شماره 7 ، شهریور 1391، ، صفحه 20-9

چکیده
  در این مقاله منابع رشد در دوره 89-1338 برای ایران در قالب دو مدل بررسی میشود. در مدل اول علاوه بر نیروی کار و سرمایه از صادرات، مخارج دولت و رابطه مبادله نیز به عنوان نهاده های موثر در فرایند تولید استفاده می شود. وارد کردن صادرات به خاطر ارائه بهبود تکنیک تولید، آموزش نیروی کار ماهر و بهبود مدیریت در سطح جهانی به خاطر بازبودن اقتصاد و همچنین ...  بیشتر

تحلیل فازی رابطه اعتماد اجتماعی با توسعه انسانی

حسین صادقی؛ بهروز ملکی؛ عباس عصاری؛ وحید محمودی

دوره 3، شماره 12 ، آبان 1392، ، صفحه 20-9

چکیده
  مقاله‌ی حاضر درصدد مطالعه‌ی اثر اعتماد اجتماعی بر سرمایه انسانی است، به طوری‌که اعتماد اجتماعی شرط لازم برای سرمایه انسانی لحاظ شده است. واحد تحلیل این پژوهش، کشور بوده و تمام کشورهای مرتبط که واجد داده برای انجام مقایسه بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. روش مورد استفاده فازی است و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزارهای ...  بیشتر

بررسی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر رشد بخش‌های اقتصادی ایران

اسما کوچک‌زاده؛ سید عبدالمجید جلایی

دوره 4، شماره 16 ، آبان 1393، ، صفحه 20-11

چکیده
  نوسانات نرخ ارز و نااطمینانی حاصل از آن یکی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصاد کلان است که از جنبه‌های گوناگون بخش‌های مختلف اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. نظر به این‌که این نوسانات و نااطمینانی حاصل از آن بر کلیه بخش‌های اقتصادی تأثیر مشابه و یکسان ندارد، هدف این مطالعه بررسی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر رشد بخش‌های اقتصادی ...  بیشتر

رشد اقتصادی
عوامل اقتصادی-اجتماعی تعیین کنندة باروری در ایران (با کاربرد داده‌های پانل)

زهرا افشاری

دوره 6، شماره 22 ، فروردین 1395، ، صفحه 20-13

چکیده
  در این مقاله به بررسی برخی از عواملاقتصادی- اجتماعی تعیین کنندة باروری در ایران پرداخته شده است. برای این منظور از داده‌های استانی ایران در دورة زمانی 1391-1385 استفاده شده است. و روش مورد استفاده در این تحقیق داده‌های پانل می‌باشد. نتایج مدل یک رابطة منفی بین رشد محصول ناخالص سرانه (سطح توسعه) و نرخ باروری در استان‌های ایران را نشان می‌دهد ...  بیشتر

کاربرد الگوی معادلات همزمان داده های تابلویی در تحلیل نقش یکپارچگی اقتصادی اکو بر رشد و اشتغال

بتول رفعت؛ سعیده بیک زاده

دوره 2، شماره 8 ، آذر 1391، ، صفحه 22-9

چکیده
  در این مقاله به این سوال کلیدی پاسخ داده می شود که آیا تجارت، رشد اقتصادی و اشتغال در کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی اکو جانشین یکدیگرند یا اینکه افزایش یکی از این متغیر ها موجبات افزایش دیگری را نیز فراهم می نماید و رابطه ی مکملی بین آنها برقرار است؟ به عبارتی هدف اصلی این مطالعه تعیین ارتباط بین این سه متغیر  در بلوک اقتصادی ...  بیشتر

بررسی رابطه بین محدودیت‌های مذهبی، رضایت از زندگی و رشد اقتصادی

سید مجتبی مجاوریان؛ فاطمه کشیری کلایی؛ ذبیح الله فلاحتی

دوره 5، شماره 17 ، دی 1393، ، صفحه 22-11

چکیده
  در سال­های اخیر تأثیر محرک­های غیراقتصادی نظیر رضایت از زندگی و اعتقادات جامعه بر روی رفتارهای اقتصادی مانند رشد و درآمد سرانه مورد توجه قرار گرفته است. هدف از این مطالعه شناسایی رابطه بین شاخص رضایت از زندگی افراد با درآمد سرانه با توجه به شدت اعتقادات مذهبی می‌باشد. به این منظور از تخمین­زن ­2SLS و اطلاعات مقطعی 88 کشور در سال ...  بیشتر

آثار سرریزهای تحقیق و توسعه و نوآوری شرکای بزرگ تجاری بر رشد اقتصادی ایران (2009-2000)

احمد گوگردچیان؛ فاطمه رحیمی

دوره 3، شماره 9 ، اسفند 1391، ، صفحه 24-9

چکیده
  تلاش برای دست‌‌یابی به فناوری از طریق تحقیق و توسعه داخلی، برای کشورهای در حال توسعه، فرآیندی کند و هزینه بر است، در حالی که نقش فناوری در فرآیندهای تولید و صنعت، غیر قابل اغماض است. بنابراین کشورها و به خصوص کشورهای در حال توسعه از طریق تجارت با سایر کشورهای جهان به خصوص کشورهای پیشرفته، می‌توانند با بهره‌گیری از اثرات سرریز با ...  بیشتر