با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران
تحولات فرهنگی
تأثیر آموزه‌های اعتقادی و اخلاقی اسلام بر سرمایه اجتماعی مسلمانان جهان (با تأکید بر شاخص اعتماد تعمیم‌یافته)

امیر خادم علیزاده؛ علی افسری

دوره 6، شماره 23 ، تیر 1395، ، صفحه 58-45

چکیده
  ادیان الهی با ترویج فضیلت‌های اخلاقی تأثیر زیادی در شکل‌گیری هنجارهای اجتماعی و تقویت سرمایه اجتماعی دارند. هدف این پژوهش، نشان دادن تأثیر آموزه‌های اعتقادی، مناسکی و اخلاقی اسلام بر سرمایه اجتماعی مسلمانان در 40 کشور جهان با استفاده از شاخص اعتماد تعمیم یافته و روش رگرسیونی حداقل مربعات معمولی می‌باشد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد ...  بیشتر

رشد اقتصادی
بررسی تاثیر تحولات شاخص‌های منتخب فرهنگی بر رشد اقتصادی در ایران(الگوی خود رگرسیون با وقفه‌های توزیع شده ARDL)

مهدی فدایی خوراسگانی؛ سمیه نیری

دوره 1، شماره 1 ، دی 1389، ، صفحه 159-133

چکیده
  در حوزه مسائل رشد و توسعه اقتصادی، تحلیلی تحولات فرهنگی جامعه از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. شاخص‌های فرهنگی می‌تواند هم به عنوان عاملی درون زا و هم عاملی برون زا از طریق تاثیر بر عوامل تولید (خصوصاً عامل انسانی) در رشد اقتصادی نقش داشته باشد. بررسی تحولات اقتصادی بدون توجه به مقوله توسعه فرهنگی امکان پذیر نیست. در ادبیات اقتصادی، ...  بیشتر