با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران
توسعه انسانی تعدیل شده و پایداری رشد اقتصادی: مقایسه تطبیقی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه

دکتر محمد حسن فطرس؛ اسماعیل ترکمنی

دوره 2، شماره 7 ، شهریور 1391، ، صفحه 50-33

چکیده
  این مقاله با استفاده از روش سیستم معادلات همزمان به بررسی تاثیر توسعه انسانی تعدیل شده بر رشد اقتصادی پایدار برای دوره­ی زمانی 1980 تا 2008 کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در سه گروه کشورهای با درآمد سرانه بالا، با درآمد سرانه متوسط و با درآمد سرانه پایین پرداخته است. نتایج برآورد معادله رشد اقتصادی به روش 3SLS  بیانگر آن است که شاخص ...  بیشتر