با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه بوعلی سینا همدان

2 کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده

این مقاله با استفاده از روش سیستم معادلات همزمان به بررسی تاثیر توسعه انسانی تعدیل شده بر رشد اقتصادی پایدار برای دوره­ی زمانی 1980 تا 2008 کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در سه گروه کشورهای با درآمد سرانه بالا، با درآمد سرانه متوسط و با درآمد سرانه پایین پرداخته است. نتایج برآورد معادله رشد اقتصادی به روش 3SLS  بیانگر آن است که شاخص توسعه انسانی تعدیل شده تاثیر مثبتی روی رشد اقتصادی هر سه گروه کشورها دارد؛ اما ضریب این تاثیرگذاری در کشورهای با درآمد سرانه بالا 4/12، در کشورهای با درآمد سرانه متوسط 2/5 و در کشورهای با درآمد سرانه پایین 8/5 می­باشد. به بیان دیگر تاثیر شاخص توسعه انسانی تعدیل شده بر رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته بیش از دو برابر آن در کشورهای در حال توسعه است. نتایج بررسی معادله ناپایداری، یک رابطه­ی N واژگون بین ناپایداری و شاخص توسعه انسانی تعدیل شده در کشورهای با درآمد سرانه بالا را نشان می­دهد؛ در حالیکه برای کشورهای با درآمد سرانه متوسط و پایین، یک رابطه­ی N شکل بین ناپایداری و شاخص توسعه انسانی تعدیل شده به­دست می­آید. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Modified Human Development and Sustainability of Economic Growth: A Comparative Study of Selected Developed and Developing Countries

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hasan Fotros 1
  • Esmaeil Torkamani 2

چکیده [English]

This paper investigates the effect of modified human development  on sustainability of economic growth for the period of 1980 to 2008 in developed and developing countries by using a system of simultaneous equations. Results of the estimations using a   3SLS method indicate that modified human development index has a positive effect on economic growth in the three groups of countries: the coefficient for high per capita income countries is 12.4; in countries with average per capita income it is 5.2; and it is 5.8 for countries with low per capita income. In other words, the effect of modified human development index on economic growth in developed countries is tow times higher than of developing countries. For the non-sustainability, results indicate that there is an inverse N relationship between non-sustainability and modified human development index in high per capita income countries; but for countries with average and low per capita income, there is a simple N shape relationship.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Modified Human Development Index
  • Sustainability of Economic Growth
  • Genuine Saving