با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران
برآورد تابع تقاضای برق و پیش بینی آن برای افق چشم‌انداز 1404 ایران و نقش آن در توسعه کشور با توجه به هدفمند شدن یارانه های انرژی

علی چنگی آشتیانی

دوره 2، شماره 7 ، شهریور 1391، ، صفحه 101-91

چکیده
  صنعت برق در جهان بیش از صد سال قدمت دارد. به طور کلی در سرتاسر جهان، این صنعت در حال حرکت به سمت بازارهای رقابتی و فرآیند تجدید ساختار است. صنعت برق در ایران نیز در حال گذار از ساختار انحصار طبیعی به بازارهای رقابتی و ساختار جدیدی است که تولیدکنندگان برای فروش انرژی به رقابت با یکدیگر می پردازند.در چنین شرایطی با توجه به طرح هدفمند نمودن ...  بیشتر