با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام‌ نور

چکیده

صنعت برق در جهان بیش از صد سال قدمت دارد. به طور کلی در سرتاسر جهان، این صنعت در حال حرکت به سمت بازارهای رقابتی و فرآیند تجدید ساختار است. صنعت برق در ایران نیز در حال گذار از ساختار انحصار طبیعی به بازارهای رقابتی و ساختار جدیدی است که تولیدکنندگان برای فروش انرژی به رقابت با یکدیگر می پردازند.در چنین شرایطی با توجه به طرح هدفمند نمودن یارانه ها و افزایش قیمت حامل های انرژی، مطالعه وضعیت اقتصادی صنعت برق در ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار است.چرا که میتواند نقش مهمی در فرایند توسعه کشور در آینده داشته باشد.
در این مطالعه با استفاده از داده های سری زمانی و تکنیک های همجمعی در اقتصادسنجی، بخصوص مدلهای پویای خودتوضیح با وقفه های توزیعی(ARDL) و ساز و کار تصحیح خطا(ECM)، روابط بلندمدت و کوتاه مدت مدل تقاضای انرژی الکتریکی کل کشور برآورد شده است. پس از تخمین توابع تقاضای برق کل کشور، پیش بینی تقاضای برق کل کشور و بخش های فوق صورت پذیرفت. بر اساس نتایج بدست آمده، بی کشش بودن تقاضای برق نسبت به قیمت که در سایر مطالعات در ایران و سایر کشورها بدست آمده بود، در این مطالعه نیز تائید گردید. نتایج بدست آمده مبین معنی دار بودن کلیه ضرایب در سطح پنج و ده درصد می باشد. میزان تقاضای برق کل کشور در سال 1388، طبق برآوردهای وزارت نیرو رقم 176230 میلیون کیلووات ساعت را نشان می دهد، که با اجرای طرح هدفمند نمودن یارانه ها این رقم در سال اول اجرای این سیاست به رقم 170067 میلیون کیلووات ساعت رسیده است یعنی کاهشی 5/3 درصدی در میزان تقاضا بدلیل اجرای سیاست مذکور. در نهایت تقاضای برق کل کشور روندی صعودی را تا سال 1404 طی نموده است و در سال 1404، به 240020 میلیون کیلووات ساعت رسیده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Estimation of Electricity Demand Function and Prediction of its Consumption to 2025 in Iran

نویسنده [English]

  • Ali Changi Ashtiani

چکیده [English]

The history of electricity industry dates back to one hundred years ago. In Iran, the electricity industry is transiting from the typical monopoly to the competitive markets and a new paradigm is the producers compete with each other to sell the energy. In the present research, the long-term and short-term models of electrical energy in Iran has been estimated using time-series data and correlation techniques in econometrics specifically the dynamic self-explanatory models with auto regressive distributed lag model (ARDL) and error correction model (ECM). After estimating the electricity demand function, the prediction of the whole country electricity demand was carried out. The results confirmed the inelasticity of electricity demand in proportion to the electricity price indicated by other studies in Iran and other countries. According to the Power Ministry statistics, the aggregate electricity demand has been 176230 million kw/h in 2009 which after implementing the targeting subsidies plan in the first year, this number has been decreased to 170067 million kw/h with a 3.5 % decline in the electricity demand. Finally, the aggregate electricity demand is expected to increase to 240020 million kw/h by the year 2025.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aggregate Electricity Demand
  • Energy Price
  • ARDL
  • Targeting Subsidies plan