با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران
اثر نامتقارن نرخ ارز و نوسان آن بر صادرات غیرنفتی ایران

دکتر سعید راسخی؛ میلاد شهرازی؛ محمدرضا عبداللهی

دوره 2، شماره 7 ، شهریور 1391، ، صفحه 90-81

چکیده
  این مقاله، فرضیه اثر نامتقارن نرخ ارز و ریسک (نوسانات) آن بر صادرات غیرنفتی ایران را آزمون می‏کند. منظور از اثر نامتقارن، اثرگذاری متفاوت نرخ ارز و نوسان آن در طول دوره‏های ترقی و افت بر صادرات می­باشد. برای آزمون این فرضیه، ابتدا با استفاده از یک الگوی گارچ نمایی، نوسانات نرخ ارز اندازه‏گیری و سپس، معادله صادرات غیر نفتی با ...  بیشتر