با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نویسندگان

1 دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران، بابلسر ،گروه اقتصاد

2 کارشناس ارشد علوم اقتصادی دانشگاه مازندران، بابلسر،گروه اقتصاد

3 کارشناس ارشد علوم اقتصادی دانشگاه مازندران، بابلسر، گروه اقتصاد

چکیده

این مقاله، فرضیه اثر نامتقارن نرخ ارز و ریسک (نوسانات) آن بر صادرات غیرنفتی ایران را آزمون می‏کند. منظور از اثر نامتقارن، اثرگذاری متفاوت نرخ ارز و نوسان آن در طول دوره‏های ترقی و افت بر صادرات می­باشد. برای آزمون این فرضیه، ابتدا با استفاده از یک الگوی گارچ نمایی، نوسانات نرخ ارز اندازه‏گیری و سپس، معادله صادرات غیر نفتی با لحاظ کردن این نوسانات برای دوره زمانی 1386-1338 برآورد شده است. بر اساس نتایج بدست آمده، اثر نرخ ارز بر صادرات غیر نفتی ایران مثبت و نامتقارن می‏باشد. همچنین، اثر نوسانات نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی ایران منفی بوده و فرضیه اثر نامتقارن ریسک نرخ ارز بر صادرات غیر نفتی ایران نیز تأیید می‏گردد که این می‏تواند ناشی از احساس نامتقارن صادرکنندگان نسبت به ریسک و رفتار پوششی آنان باشد. بر اساس نتایج مطالعه حاضر، سیاست‏گذاران اقتصادیبایستی درزمان افت نرخ ارز، متفاوتازهنگامی که نرخ ارز ترقی می‏یابد، رفتار کنندتا بتوانند اثراتمنفی ناشی از نوساناترابهحداقلبرسانند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Asymmetric Effect of Exchange Rate and its Volatility on Iran’s Non Oil Export

نویسندگان [English]

  • Saeed i Rasekh 1
  • Milad Shahrazi 2
  • Mohamad Reza Abdollahi 3

چکیده [English]

This paper examines asymmetric impact of exchange rate and its risk (volatility) on Iran’s non oil export. The asymmetric effect indicates to differently affect exchange rate and its volatility on export at periods of exchange rate moving up and down. To test this hypothesis, we have first measured the volatility by using exponential GARCH and then we’ve estimated the export equation including the volatility during time period 1959-2007. Based on the results, the effect of exchange rate on the export is positive and asymmetric.  Also, the volatility of exchange rate has a negative and an asymmetric effect. So, the hypothesis is verified. This may be due to the asymmetric feeling of exporters about the risk and reflect their anti risk behavior. Based on the results, economic policy makers should make different policies while exchange rate moving down compared with its moving up in order to minimize the negative effects of the volatility. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Asymmetric Effect
  • Exchange Rate Risk
  • Non-Oil Export
  • Iran
  • Exponential GARCH