با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران
تحلیل تعادل عمومی محاسبه پذیر از اثر اصلاح یارانه حامل های انرژی بر تورم و تولید ناخالص داخلی

دکتر سید ابراهیم حسینی نسب؛ هاتف حاضری نیری

دوره 2، شماره 7 ، شهریور 1391، ، صفحه 80-67

چکیده
  اندازه­گیری آثار اقتصادی اصلاح یارانه انرژی و تعیین نحوه اعمال اقدامات حمایتی جهت کاهش آثار منفی آن از مهمترین گامهای اساسی و حیاتی در تعیین شرایط و سناریوهای اصلاح قیمت حامل­های انرژی می­باشد. مطالعه حاضر اثر اصلاح یارانه انرژی بر تولید و تورم را  بر اساس سناریوهای قانون مصوب مجلس سال 1389 به صورت کمی و با استفاده از مدل تعادل ...  بیشتر