با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

اندازه­گیری آثار اقتصادی اصلاح یارانه انرژی و تعیین نحوه اعمال اقدامات حمایتی جهت کاهش آثار منفی آن از مهمترین گامهای اساسی و حیاتی در تعیین شرایط و سناریوهای اصلاح قیمت حامل­های انرژی می­باشد. مطالعه حاضر اثر اصلاح یارانه انرژی بر تولید و تورم را  بر اساس سناریوهای قانون مصوب مجلس سال 1389 به صورت کمی و با استفاده از مدل تعادل عمومی محاسبه­پذیر استاندارد مورد ارزیابی قرار    می­دهد. نتایج نشان می­دهد که افزایش قیمت حامل­های انرژی بدون بازتوزیع درآمد موجب کاهش معنی دار تولید کل،  نرخ اشتغال و افزایش نرخ تورم می­شود. از طرفی دیگر بسته­های حمایتی دولت و بازتوزیع درآمد ناشی از اصلاح قیمت انرژی تحت سناریوهای مختلف به سمت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان تا حد قابل توجهی بخشی از افزایش هزینه­های تولید را جبران نموده و درصد کاهش در تولید کل و اشتغال را کمتر می­کند. در مقابل افزایش نقدینگی ناشی از این بازتوزیع موجب افزایش فشار تقاضا و بنابراین افزایش بیشتر نرخ تورم می­گردد. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Computable General Equilibrium Analysis of the Effect of Energy Carrier’s Subsidies Reform on Inflation and GDP

نویسندگان [English]

  • Seyed Ebrahim Hoseininasab 1
  • Hatef Hazeri Niri 2

چکیده [English]

Measuring the economic effects of energy subsidy reform and determining how to apply protective measures to reduce its negative effects are the most essential steps in determining the conditions and scenarios of energy price reform. This paper evaluates the effects of energy subsidy reform on inflation and GDP based on approved scenarios by Parliament in 2010 using standard computable general equilibrium (SCGE) model. The results show that reforming energy carrier’s subsidies without income redistribution will result in a significant fall in total production and employment and will lead to higher inflation. On the other hand, supportive government policies and income redistribution resulting from energy price reforms under various scenarios to producers and consumers considerably will compensate increased production costs and will decline the percent of unemployment and reduction in total production. In contrast, the increased liquidity resulting from redistribution increases the pressure of demand and inflation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Computable General Equilibrium Model
  • Subsidy Reform
  • Energy Carrier’s Price
  • Total Output
  • Inflation
  • employment