با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران
بررسی رابطه صادرات بخش کشاورزی و رشد و توسعه اقتصادی سال‌های (1388-1355)

عرفانه راسخ جهرمی؛ فریبا عابدی

دوره 1، شماره 2 ، فروردین 1390، ، صفحه 112-95

چکیده
  بررسی ارتباط بین رشد اقتصادی و رشد صادرات از دیدگاه مسائل کلان و سیاستگزاری اقتصادی برای حل و فصل مسایل آنها اهمیت زیادی دارد. صادرات بخش کشاورزی سهم قابل توجهی از صادرات غیر نفتی را به خود اختصاص داده و از جایگاه ارزآوری در خور توجهی برخوردار بوده است. در این مقاله با توجه به اهمیت بخش کشاورزی سعی شده است پس از شناسایی عوامل مهم و موثر ...  بیشتر