با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نویسندگان

چکیده

بررسی ارتباط بین رشد اقتصادی و رشد صادرات از دیدگاه مسائل کلان و سیاستگزاری اقتصادی برای حل و فصل مسایل آنها اهمیت زیادی دارد. صادرات بخش کشاورزی سهم قابل توجهی از صادرات غیر نفتی را به خود اختصاص داده و از جایگاه ارزآوری در خور توجهی برخوردار بوده است. در این مقاله با توجه به اهمیت بخش کشاورزی سعی شده است پس از شناسایی عوامل مهم و موثر بر رشد و توسعه بخش کشاورزی، جهت و تأثیر هر یک از متغیرها، با استفاده از تکنیک‌های اقتصادسنجی و آمارهای سری زمانی برآورد و مورد تجزیه و تحلیل قرارگیرد. بدین منظور استفاده از فرضیه‌ها و تخمین مدل کاربردی فدر (Feder, 1982) مد نظر بوده است. الگوی مورد نظر از طریق تکنیک‌های همجمعی و مکانیسم تصحیح خطا و با استفاده از داده‌های سری زمانی88- 1355 تخمین زده شده است. نتایج حاصل نشان دهنده تأثیر مثبت شاخص صادرات کشاورزی بر شاخص ارزش افزوده این بخش است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Study of relationship between agricultural exports and economic growth &development during 1355-1388

نویسندگان [English]

  • Erfaneh Rasekh
  • Fariba Abedy

چکیده [English]

Relationship between economic growth and export growth from the perspective of macro economic and political issues is important. gricultural exports have a significant share of non-oil exports which enjoy a remarkable position in exchange. According to the importance of agriculture sector, in this study important and efficient factors of growth & development of agriculture sector are investigated and then the side and influence of each variable is estimated and analyzed by using econometrics and statistical time series techniques. So Feder applied model estimation is chosen. The model is estimated by Co-integration techniques and error correction mechanism using time series data (1355-1388). The results show that agriculture export index has a positive influence on added value index in this sector.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agriculture Sector Exports
  • Economic Growth
  • Co-integration Techniques
  • Agriculture Added Value