با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران
سرمایه اجتماعی و توسعه مالی در ایران

محمود یحیی‌زاده‌فر؛ امیرمنصور طهرانچیان؛ مهیار حامی

دوره 4، شماره 16 ، آبان 1393، ، صفحه 88-73

چکیده
  هدف از مقاله حاضر بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر توسعه مالی در ایران می‌باشد. برای این منظور از داده‌های آماری سال‌های 1391-1363 و الگوی تصحیح خطای برداری استفاده شده است. همچنین، تعداد پرونده‌های قضایی سالیانه در خصوص چک بلامحل به عنوان شاخص سرمایه اجتماعی و نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی واقعی به عنوان  شاخص توسعه مالی به کار ...  بیشتر