با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران
رشد اقتصادی
بررسی ارتباط بین نابرابری درآمد، مخارج آموزشی و رشد اقتصادی

رضا اکبریان؛ مهسا فام کار

دوره 1، شماره 1 ، دی 1389، ، صفحه 185-161

چکیده
  در این مقاله چگونگی ارتباط بین رشد و نابرابری درآمد در کشور ایران با در نظر گرفتن مخارج آموزشی دولت به عنوان یک عامل واسطه مورد بررسی قرار می¬گیرد. برای این منظور از یک الگوی سیستم معادلات همزمان استفاده شده است و روش حداقل مربعات دو مرحله¬ای به عنوان روش مناسب برای برآورد آن انتخاب شده است. داده¬های مورد استفاده در این برآورد ...  بیشتر