با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نویسندگان

چکیده

در این مقاله چگونگی ارتباط بین رشد و نابرابری درآمد در کشور ایران با در نظر گرفتن مخارج آموزشی دولت به عنوان یک عامل واسطه مورد بررسی قرار می¬گیرد. برای این منظور از یک الگوی سیستم معادلات همزمان استفاده شده است و روش حداقل مربعات دو مرحله¬ای به عنوان روش مناسب برای برآورد آن انتخاب شده است. داده¬های مورد استفاده در این برآورد از نوع سری زمانی و مربوط به سال‌های 1353 تا 1384 می‌باشد.
در سیستم معادلات مخارج آموزشی دولت و نرخ رشد اقتصادی متغیرهای وابسته و متغیرهای تراکم جمعیت، سرمایه انسانی، مخارج آموزشی سال‌های گذشته دولت و نابرابری درآمد متغیرهای توضیحی می‌باشند. نتایج حاصل از برآورد نشان می¬دهد که متغیر نابرابری درآمد با واسطه و بدون واسطه مخارج آموزشی دولت ارتباط منفی با نرخ رشد اقتصادی در ایران دارد. همچنین مخارج آموزشی دولت نیز با نرخ رشد اقتصادی رابطه منفی دارد. اما مخارج آموزشی سال‌های گذشته دولت با واسطه مخارج آموزشی دولت، ارتباط مثبتی را با نرخ رشد نشان می¬دهد. البته این نتیجه با توجه به این که اثر مخارج آموزشی سال‌های گذشته دولت بدون واسطه مخارج آموزشی دولت در رابطه با نرخ رشد معنی¬دار نشده است، باید با احتیاط بیان گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Association between Income Inequality, Education Expenditures and Economic Growth

نویسندگان [English]

  • Reza Akbarian
  • Mahsa Famkar

چکیده [English]

This paper examines the association of income inequality and economic growth with public expenditures on education as an intermediary factor in Iran. Time series data from 1974-2005 and two stage least squares (2sls) method are used to estimate a simultaneous equation system. Public expenditures on education and economic growth are dependent variables and population density, human capital, past public expenditures on education and income inequality are considered as explanatory variables in the model. The results are as follows:
1-There is a negative association between income inequality and economic growth with or without public expenditures on education as an intermediary factor.
2-Public expenditures on education are negatively associated with economic growth.
3-Although the sign of past public expenditures on education with public expenditures as an intermediary factor is positive, but the coefficient of past public expenditures on education is not significant in the growth rate equation. So a judgement can not be made about its relationship with economic growth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Income Inequality
  • Economic Growth
  • Public expenditures on education
  • Simultaneous equation system