با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران
سنجش اثر توسعه مالی بر رشد اقتصادی در ایران: آزمون فروض پاتریک

سیدجلال علوی؛ محمدمهدی لطفی هروی؛ مرضیه اسعدی

دوره 13، شماره 52 ، مهر 1402

https://doi.org/10.30473/egdr.2023.64837.6553

چکیده
  یکی از مهم‌ترین مسائل در مدیریت اقتصاد کلان، تحلیل عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی است. این پژوهش به سنجش اثر توسعه مالی بر رشد اقتصادی ایران و آزمون فروض پاتریک در بازه زمانی ۱۳۹۸- ۱۳۵۷ پرداخته‌است. سؤالات اصلی پژوهش عبارتند از: ۱) متغیرهای مؤثر در شاخص توسعه مالی ایران و وزن اثرگذاری آنها چیست و آیا توسعه مالی در ایران بانک-محور است یا ...  بیشتر