با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران
برآورد نرخ بهینه مالیات بر آلودگی در یک الگوی رشد درون‌زا

میر ناصر میر باقری هیر؛ علی سلمان پور زنوز

دوره 13، شماره 49 ، اسفند 1401، ، صفحه 148-123

https://doi.org/10.30473/egdr.2022.62063.6403

چکیده
  مالیات بر آلودگی یکی از مهمترین ابزارهای دولت در جهت کاهش آلودگی و افزایش رفاه جامعه می‌باشد. مالیات مستقیم زیست محیطی یا مالیات پیگویی با اثرگذاری بر منافع تولیدکنندگانی که محیط زیست را آلوده می‌کنند درصدد وضع مالیات بر تولیدات آلاینده به منظور کاهش آلودگی می‌باشند. بر این اساس هدف اصلی این مطالعه محاسبه نرخ بهینه مالیات بر آلودگی ...  بیشتر