با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران
برآورد تقاضای انرژی الکتریکی بخش صنعت در ایران به روش هم‌جمعی و بررسی نقش آن در رشد اقتصادی

علی چنگی آشتیانی؛ هادی غفاری

دوره 11، شماره 44 ، مهر 1400، ، صفحه 136-121

https://doi.org/10.30473/egdr.2021.57056.6113

چکیده
  در این مطالعه با استفاده از داده‌های سری زمانی و تکنیک‌های همجمعی در اقتصادسنجی، به خصوص مدل‌های پویای خودتوضیح با وقفه‌های توزیعی (ARDL) و ساز و کار تصحیح خطا (ECM)، روابط بلندمدت و کوتاه‌مدت مدل تقاضای انرژی الکتریکی بخش صنعت کشور برآورد شده است. بر اساس نتایج بدست آمده، بی‌کشش بودن تقاضای برق نسبت به قیمت که در سایر مطالعات در ایران ...  بیشتر