با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران
بررسی اثر حسابگری ‌ذهنی سرمایه‌گذاران بر سیاست‌های تأمین مالی و رشد اقتصادی از دیدگاه گزارشگری مالی

فرهاد کوه کن؛ محمدرضا شورورزی؛ ابوالقاسم مسیح آبادی؛ علیرضا مهرآذین

دوره 11، شماره 43 ، تیر 1400، ، صفحه 136-125

https://doi.org/10.30473/egdr.2019.48536.5395

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی تأثیر حسابگری ذهنی سرمایه‌گذاران بر سیاست‌های تأمین مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. جامعه آماری پژوهش شامل 14 شرکت کارگزاری برتر و شرکت‌های سرمایه‌پذیر آنها مشتمل بر 109 شرکت طی دوره 96-1390 می‌باشد. در این بررسی از متغیرهای اهرم مالی، سود نقدی سهام، نسبت بدهی، سررسید بدهی و نسبت بدهی‌های ...  بیشتر