با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران
تحلیل فازی رابطه اعتماد اجتماعی با توسعه انسانی

حسین صادقی؛ بهروز ملکی؛ عباس عصاری؛ وحید محمودی

دوره 3، شماره 12 ، آبان 1392، ، صفحه 20-9

چکیده
  مقاله‌ی حاضر درصدد مطالعه‌ی اثر اعتماد اجتماعی بر سرمایه انسانی است، به طوری‌که اعتماد اجتماعی شرط لازم برای سرمایه انسانی لحاظ شده است. واحد تحلیل این پژوهش، کشور بوده و تمام کشورهای مرتبط که واجد داده برای انجام مقایسه بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. روش مورد استفاده فازی است و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزارهای ...  بیشتر