با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران
رشد اقتصادی
بررسی ارتباط بین توهم مالی و رشد اقتصادی در ایران طی سال‌های 1393-1357 ,

فاطمه بزازان؛ سحر زارع جونقانی؛ سولماز صفری

دوره 8، شماره 32 ، مهر 1397، ، صفحه 94-79

https://doi.org/10.30473/egdr.2018.4798

چکیده
  رشد اقتصادی یکی از مهم‌ترین اهداف اقتصاد به شمار می‌آید و تأثیر انکارناپذیری در بهبود سطح رفاه افراد جامعه دارد. شناخت عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی همواره مورد ‌توجه اقتصاد‌دانان بوده است. عوامل متعددی نظیر ارتقاء بهره‌وری نیروی‌کار، انباشت سرمایه، مخارج دولت، پیشرفت تکنولوژی، در کنار توهم مالی بر رشد اقتصادی اثر دارند. توهم مالی ...  بیشتر