با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران
تحلیل همگرایی کارایی هزینه تولید در زراعت گندم ایران

ابراهیم مرادی؛ مصیب پهلوانی؛ احمد اکبری

دوره 5، مکرر دوم شماره 20 ، اسفند 1394، ، صفحه 90-79

چکیده
  تولیدکنندگانی که کارایی پایین‌تری در تولید گندم دارند می‌توانند با استفاده از تجربیات سایر تولیدکنندگان، کارایی خود را در طول زمان افزایش دهند. براساس تئوری‌های موجود، تولیدکنندگان با سطوح اولیه پایین کارایی، احتمالاً رشد سریع‌تری نسبت به تولیدکنندگان با سطوح بالای کارایی خواهند داشت و یک همگرایی در طول زمان، بین آنها به وجود ...  بیشتر