با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران
اقتصاد سلامت
الگو‌سازی مخارج سلامت خانوارهای ایرانی

سهیلا ساوجی پور؛ عباس عصاری‌آرانی؛ لطفعلی عاقلی؛ علی حسن‌زاده

دوره 8، شماره 29 ، دی 1396، ، صفحه 97-110

چکیده
  این مطالعه با هدف بهره‌مندی آحاد جامعه از خدمات بهداشتی و درمانی مکفی به الگوسازی مخارج سلامت در سطح خانوار پرداخته است. به این منظور ابتدا شیوه‌های اقتصادسنجی مناسب برای داده‌های حوزه‌ سلامت را بررسی نموده و سپس اصلی‌ترین تعیین‌کننده‌های مخارج سلامت خانوار را با استفاده مدل انتخاب نمونه معرفی کرده است. برازش مدل مبتنی بر اطلاعات ...  بیشتر