با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران
انرژی
نقدی بر توسعه ظرفیت نیروگاهی کشور؛‌ ارزیابی میزان انحراف از حالت بهینه

داوود منظور؛ وحید آریان پور

دوره 8، شماره 30 ، فروردین 1397، ، صفحه 67-82

چکیده
  در این مطالعه، سیستم عرضه انرژی الکتریکی کشور با بهره‌گیری از مدلMESSAGE ، از سال 1363 تا 1393 مدل‌سازی می‌شود تا روند توسعه بهینه در افق مزبور مشخص شود. برای یافتن وضعیت بهینه در این مدل، مجموع هزینه‌های سیستم عرضه برق به عنوان معیار در نظر گرفته شده و با حداقل کردن آن، شرایط بهینه به‌ دست می‌آید. سپس نتایج مدل با آنچه در عمل اتفاق افتاده ...  بیشتر

انرژی
گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر و نقش آن در توسعه آینده صنعت نیروگاهی ایران

عاطفه تکلیف؛ تیمور محمدی؛ محسن بختیار

دوره 7، شماره 25 ، دی 1395، ، صفحه 147-161

چکیده
  در این مطالعه، توسعه بهینه سیستم عرضه برق در کشور بر مبنای منطق حداقل هزینه و با استفاده از یک مدل سیستم انرژی و در قالب چهار سناریوی اصلی صورت پذیرفته است. ابزار مورد استفاده در این مطالعه مدل MESSAGE بوده و دوره زمانی آن از سال 1395 تا 1430 می‌باشد. سناریوهای این مطالعه بر مبنای رشد بالا و پائین تقاضا و رشد اندک و سریع قیمت سوخت‌‌های فسیلی ...  بیشتر