با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران
نقش یکپارچه سازی اراضی کشاورزی بر بهره‌وری بخش کشاورزی (مطالعه موردی شهرستان شازند)

هادی غفاری؛ علی یونسی؛ آتنا عابدینی

دوره 6، مکرر شماره 23 ، شهریور 1395، ، صفحه 54-37

چکیده
  یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی توسعه کشاورزی در مناطق روستایی، عدم استفاده بهینه از عوامل تولید به‌ویژه زمین و آب است که با مسئله خرد بودن و پراکندگی اراضی متعلق به هر یک از بهره‌برداران در ارتباط می‌باشد. برای حل این چالش در کشورهای مختلف از سیاست‌های یکپارچه سازی اراضی به عنوان یک راه‌حل منطقی و قابل اجرا استفاده شده است. هدف ...  بیشتر