با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران
ارتقاء بهره‌وری بخش کشاورزی در ایران ازطریق افزایش قیمت آب آبیاری (مطالعه موردی: منطقه کاشان)

محسن طرفدار؛ محمد مهدی عسکری؛ کوریون گریگوریان

دوره 6، مکرر شماره 23 ، شهریور 1395، ، صفحه 88-73

چکیده
  کمبود آب کشاورزی یکی از مهم‌ترین مشکلاتی است که کشور ایران با آن روبه‌رو است. قیمت گذاری آب کشاورزی یکی از روش‌های اقتصادی به منظور مدیریت مصرف آب و استفاده کارآ از آن است. هدف از این تحقیق ارتقاء بهره‌وری بخش کشاورزی در ایران از طریق افزایش قیمت آب آبیاری است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی– توسعه‌ای و از نظر طرح تحقیق پس- رویدادی ...  بیشتر