با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران
اندازه‌گیری کارایی نسبی استان‌های کشور از نظر توسعه انسانی با رویکرد تحلیل پوششی داده‌های شبکه‌ای

عباس رضائی پندری؛ الهام محمودی نژاد؛ پریسا بخشی

دوره 8، شماره 29 ، دی 1396، ، صفحه 111-126

چکیده
  دستیابی به توسعه و خصوصاً توسعه انسانی بالاتر، با توجه به منابع و امکانات محدود در اختیار، از اهداف مهم هر کشوری در تدوین برنامه‌های توسعه به شمار می‌رود، بنابراین یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های ذهنی سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان کشورهای درحال ‌توسعه شناخت و تجزیه ‌و تحلیل عوامل تسریع فرایند توسعه و موانع آن است که برای دستیابی به ...  بیشتر