با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران
سیاست پولی
اثر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر اشتغال در بخش خدمات ایران

محمد لشکری؛ مهدی بهنامه؛ ملیحه حسنی

دوره 6، شماره 23 ، تیر 1395، ، صفحه 130-115

چکیده
  امروزه در تمام کشورها یکی از اهداف کلان اقتصادی رسیدن به سطح قابل قبولی از اشتغال نیروی ‌کار است که باید برای آن به ظرفیت‌ها و مزیت‌های نسبی هر کدام از بخش‌های اقتصادی توجه شود. به دلیل اهمیت و سهم بخش خدمات در اشتغال کل کشور و نوسانات نرخ ارز در سال‌های اخیر در ایران، هدف این پژوهش بررسی اثر نااطمینانی نرخ واقعی ارز بر اشتغال در ...  بیشتر