با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار اقتصاد دانشگاه پیام‌نور

2 استادیار اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد

3 کارشناس ارشد علوم اقتصادی دانشگاه پیام نور مرکز مشهد

چکیده

امروزه در تمام کشورها یکی از اهداف کلان اقتصادی رسیدن به سطح قابل قبولی از اشتغال نیروی ‌کار است که باید برای آن به ظرفیت‌ها و مزیت‌های نسبی هر کدام از بخش‌های اقتصادی توجه شود. به دلیل اهمیت و سهم بخش خدمات در اشتغال کل کشور و نوسانات نرخ ارز در سال‌های اخیر در ایران، هدف این پژوهش بررسی اثر نااطمینانی نرخ واقعی ارز بر اشتغال در بخش خدمات ایران در دوره 1391-1353 می‌باشد. برای محاسبه نااطمینانی نرخ ارز واقعی از الگوی ARCH و برای تخمین مدل اشتغال از الگوی ARDL استفاده می‌شود. نتایج تحقیق نشان می‌دهد، نااطمینانی نرخ ارز واقعی تأثیر مثبت بر اشتغال در بخش خدمات ایران دارد، زیرا اثر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر اشتغال دو بخش کشاورزی و صنعت منفی است و در نتیجه نیروی ‌کار جدا شده از دو بخش کشاورزی و صنعت، جذب بخش خدمات می‌شوند. رابطه ارزش افزوده دوره جاری بخش خدمات و سرمایه سرانه، با اشتغال در این بخش منفی می‌باشد که نشان می‌دهد در کوتاه‌مدت و بلندمدت، نیروی ‌کار و سرمایه جانشین هم هستند و سرمایه جانشین نیروی ‌کار شده است. واردات خدمات باعث افزایش اشتغال و صادرات خدمات باعث کاهش اشتغال در بخش خدمات می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Effect of Real Exchange Rate Uncertainty on Employment for Services Sector in Iran

نویسندگان [English]

  • Mohammad Lashkary 1
  • Mehdi Behname 2
  • maliheh hassani 3

چکیده [English]

Today in all countries one of the macroeconomic objectives is achieving an acceptable level of labor employment, for that must be regarded capacities and relative advantages for each of the economic sectors. Due to the importance and share of services sector of total employment and exchange rate volatility in recent years in Iran; the purpose of this study is to investigate the effect of real exchange rate uncertainty on employment for services sector in Iran from 1974 to 2012. The ARCH approach used for estimating real exchange rate uncertainty and ARDL model for employment pattern. According to research results, the real exchange rate uncertainty has a positive impact on employment in services sector in Iran; because the effect of real exchange rate uncertainty on employment in agricultural and industry sectors is negative. So the labor departed from agriculture and industry will transfer to services sector. Relationship between added value and per capita capital on employment in this sector is negative, that indicates labor and capital are replaced for each other in which capital replaced for labor in both short and long term. Import of services has positive effect and export of services has negative impact on employment in services sector.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Uncertainty
  • employment
  • Services Sector
  • Real Exchange Rate
  • ARCH Method
امامی، کریم و ملکی، الهه (1393). "بررسی اثر نوسانات نرخ ارز بر اشتغال در ایران". فصلنامه علوم اقتصادی، دوره 8، شماره 26، 112-95.
امینی، علیرضا (1380). "برآورد آمارهای سری زمانی اشتغال در اقتصاد ایران طی سال‌های 1345-1375". مجله برنامه و بودجه، شماره 51، 65-35.
امینی، علیرضا (1381). "تحلیل عوامل مؤثر بر تقاضای نیروی کار در بخش‌های اقتصادی و پیش بینی اشتغال در برنامه سوم توسعه". مجله برنامه و بودجه، شماره 74، 86-53.
امینی، علیرضا؛ نشاط، حاجی محمد و اصلاحچی، محمدرضا (1386). "بازنگری برآورد سری زمانی جمعیت شاغل به تفکیک بخش‌های اقتصادی ایران (1335-1385)". مجله برنامه و بودجه، شماره 102، 97-47.
بانوئی، علی اصغر؛ مومنی، فرشاد و آزاد، سید ایمان (1387). "بررسی کمی جایگاه بخش خدمات و زیربخش‌های آن در اقتصاد ایران". مجله جامعه و اقتصاد، شماره 15 و 16، 88-63.
برانسون، ویلیام اچ (1376). "تئوری و سیاست‌های اقتصاد کلان". ترجمه عباس شاکری. چاپ چهاردهم، تهران: انتشارات نشر نی.
دانش جعفری، داوود؛ سردار شهرکی، علی؛ اثنی عشری، هاجر و حاتمی، یحیی (1392). "بررسی تأثیر تکانه‌های نرخ ارز بر چالش‌ها و چشم‌اندازهای اشتغال بخش صنعت". فصلنامه سیاست‌های راهبردی و کلان، دوره 1، شماره 1، 104-93.
زمانیان، غلامرضا و بهراد امین، مهدی (1393). "اثر نااطمینانی نرخ ارز بر تقاضای واردات ایران". فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، شماره 12، 148-129.
عباسیان، عزت‌اله؛ مرادپور اولادی، مهدی و هاشم بیگی، حجت‌الله (1385). "بررسی اثر عدم اطمینان مالیات‌ها بر اشتغال بخش‌های عمده اقتصادی ایران طی دوره 1375-1383". مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 75، 196-171.
عباسی‌نژاد، حسین و گودرزی‌فراهانی، یزدان (1392). "اقتصادسنجی کاربردی با نرم‌افزارهایEviews  و Microfit". تهران: نشر نور علم.
قویدل، صالح و عزیزی، خسرو (1387). "شناسایی عوامل مؤثر بر سهم اشتغال در بخش خدمات و زیربخش‌های آن (مورد مطالعه ایران)". پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی، شماره 28، 116-93.
کازرونی، علیرضا و رستمی، نسرین (1386). "اثرات نامتقارن نوسانات نرخ ارز بر تولید واقعی و قیمت در ایران (1340-1381)". مجله پژوهش‌های اقتصادی، شماره 25، 196-177.
کاظمی، مجتبی؛ جلایی اسفندآبادی، سید عبدالمجید و اکبری‌فرد، حسین (1393). "بررسی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر رشد اقتصادی ایران با استفاده از شبکه‌ها‌ی عصبی". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، سال چهارم، شماره 15، 40-25.
کوچک‌زاده، اسما و جلایی، سید عبدالمجید (1393). "بررسی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز بر رشد بخش‌های اقتصادی ایران". فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، سال چهارم، شماره 16، 20-11.
محمودزاده، محمود و اسدی، فرخنده (1384). "زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات و اشتغال بخش خدمات ایران". فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین، شماره 3، 118-95.
مرادپور اولادی، مهدی؛ ابراهیمی، محسن و عباسیون، وحید (1387). "بررسی اثر عدم اطمینان نرخ ارز واقعی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی". فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، شماره 35، 176-159.
مهرابی بشرآبادی، حسین و جاودان، ابراهیم (1391). "تأثیر نااطمینانی نرخ واقعی ارز در اشتغال بخش کشاورزی ایران". مجله اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال بیستم، شماره 77، 80-57.
نیکوکار، افسانه (1392). "بررسی اثر نوسانات نرخ ارز بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و اثرات متقابل آن در اشتغال بخش‌های مختلف اقتصادی". اولین همایش توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار، مشهد، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، 270-254.
هادیان، ابراهیم و خورسندی، مرتضی (1387). "شناسایی منابع نوسان نرخ حقیقی ارز در ایران". فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، شماره 35، 50-31.
 
 
 
Alexandre, F., Bação, P., Cerejeira, J. & Portela, M. (2011). “Employment and Exchange Rates: The Role of Openness and Technology”. IZA Discussion Paper, No. 4191, 969-984.
Ashenfelter, O. & Layard, R. (1986). “Handbook of Labor Economics”. New York: North-Holland.
Ball, R. J. & Cyr, E. B. A. S. (1966). “Short Term Employment Functions in British, Manufacturing Industry”. Review of Economic Studies, 33(3), 179-207.
Bollerslev, T. (1986). “Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity”. Journal of Econometrics, 31, 307-327.
Brechling, F. P. R. (1965). “The Relationship between Output and Employment in British Manufacturing Industries”. Review of Economic Studies, 35(3), 187-216.
Brechling, F. P. R. & Brien, P. O. (1967). “Short-Run Employment Functions in Manufacturing Industries: An International Comparison”. Review of Economic Studies, 99, 277-287.
Brunello, G. (1990). “Real Exchange Rate Variability and Japanese Industrial Employment”. Journal of the Japanese and International Economies, 4, 121-138.
Demir, F. (2010). “Exchange Rate Volatility and Employment Growth in Developing Countries: Evidence from Turkey”. World Development, 38(8), 1127–1140.
Engle, R. F. (1982). “Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation”. Econometrica, 50(4), 987-1008.
Feldmann, H. (2011). “The Unemployment Effect of Exchange Rate Volatility in Industrial Countries”. Bath Economics Research Working Papers, No. 1/11, 1-14.
Goldberg, L., Tracy, J. & Aaronson, S. (1999). “Exchange Rates and Employment Instability: Evidence from Matched CPS Data”. Topics in Labor Economics, 89(2), 204-210.
Nickel, S. J. (1986). “Dynamic Models of Labor Demand”. in Ashenfelter and Layard, Handbook of Labor Economics.
Smyth, D. J. & Ireland, N. J. (1967). “Short-Run Employment Function in Australian Manufacturing”. The Review of Economics and Statistics, 49, 537-544.