با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران
مدل‌سازی سرایت شوک‌های نفتی بر بازار محصولات زراعی: مورد مطالعه کنجاله سویا و گندم

سعید شوال‌پور؛ آرمین جبارزاده؛ حسین خنجرپناه

دوره 5، مکرر دوم شماره 20 ، اسفند 1394، ، صفحه 45-41

چکیده
  بازار جهانی محصولات کشاورزی استراتژیک مانند کنجاله سویا و گندم، تحت تأثیر نوسانات قیمت نفت قرار دارد و این موضوع بر تصمیمات سیاست‌گذاران و تولیدکنندگان این حوزه تأثیرگذار است. در این مقاله، با توجه به اهمیت ریسک‌های وارد شده بر قیمت نفت، سعی شده است تا تأثیر ریسک بازار نفت بر بازار محصولات کشاورزی مشخص گردد. به همین دلیل، بازده روزانه ...  بیشتر