با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران
آثار نوسانات اقتصادی و سیاست‌های پولی و مالی بر چرخه‌های تجاری (با تأکید بر اقتصادهای نفتی و با رویکرد BVAR)

آنیتا عظیمی حسینی؛ بیت‌اله اکبری مقدم؛ مرتضی اسدی

دوره 11، شماره 43 ، تیر 1400، ، صفحه 64-51

https://doi.org/10.30473/egdr.2020.49957.5569

چکیده
  در این پژوهش با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری بیزین، به شناخت متغیرهای مهم و تأثیرگذار در ایجاد ادوار تجاری با حضور عوامل نهادی، سیاسی و جهانی در پنج کشور صادرکننده نفتی شامل کانادا، ایران، نیجریه، نروژ و ونزوئلا طی دوره 1995 تا سال 2016 پرداخته شده است.نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که در کوتاه‌مدت تولید ناخالص داخلی در توجیه ...  بیشتر