با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران
ارزیابی تمایل به پرداخت و نگرش شهروندان ارومیه برای مصرف مرغ سبز

شمسی آمیان؛ زهرا امیری؛ محمد کاوسی کلاشمی؛ سیامک غیبی

دوره 6، مکرر شماره 23 ، شهریور 1395، ، صفحه 36-27

چکیده
  با بروز انواع بیماری‌ها و مشکلات زیست محیطی، ارزش و اهمیت کشاورزی ارگانیک، و تولید محصولات سالم بیش از پیش مشخص می‌شود. هدف از انجام پژوهش حاضر ارزیابی عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت مصرف‌کنندگان شهری برای گوشت مرغ سبز در شهر ارومیه در سال 1394 می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه شهروندان ارومیه می‌باشد، که با استفاده از داده‌های ...  بیشتر

ارزیابی عوامل مؤثر بر مشارکت اعضای تعاونی آب‌بران در مدیریت منابع آب کشاورزی

زهرا حسین‌پور؛ محمد حسین منهاج؛ محمد کاوسی کلاشمی

دوره 5، مکرر دوم شماره 20 ، اسفند 1394، ، صفحه 104-91

چکیده
  طی دو دهه اخیر، به علت کم آبی در سرتاسر جهان، به نقش تعاونی‌های آب‌بران در مشارکت کشاورزان در مدیریت منابع آب کشاورزی توجه زیادی شده است. هدف پژوهش توصیفی حاضر شناسایی عوامل مؤثر بر مشارکت اعضای تعاونی آب‌بران در مدیریت آب کشاورزی شهرستان اسفراین در سال 94-1393 بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه اعضای دو تعاونی آب‌بران شهرستان اسفراین ...  بیشتر