با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران
نابرابری درآمد
سیاست مالی دولت و رفاه اجتماعی در ایران با تأکید بر شاخص آمارتیاسن (رهیافت آزمون ARDL کرانه ‏ها)

میثم رافعی؛ محمد صیادی

دوره 8، شماره 32 ، مهر 1397، ، صفحه 168-151

https://doi.org/10.30473/egdr.2018.4643

چکیده
  تأمین رفاه اجتماعی جوامع ارتباط تنگاتنگی با نوع و نحوه کاربست سیاست‌های مالی دولت‌ها دارد. در همین راستا هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه کوتاه‌مدت و بلندمدت سیاست‌های مالی دولت (تغییر در مخارج جاری و عمرانی) و رفاه اجتماعی است. برای این منظور، متغیرهای تحقیق شامل تولید ناخالص داخلی، ضریب جینی، مخارج جاری و عمرانی دولت و رفاه اجتماعی ...  بیشتر