با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران
اثر فرار مغزها بر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه

سید کمیل طیبی؛ مصطفی عماد زاده؛ هاجر رستمی

دوره 1، شماره 2 ، فروردین 1390، ، صفحه 94-71

چکیده
  جریان مهاجرت بین المللی افراد متخصص از کشورهای در حال توسعه (مبدأ) به کشورهای توسعه یافته (مقصد) در دو دهه اخیر رشد چشمگیری داشته است. در دهه 1970 اکثر اقتصاددانان با این عقیده موافق بودند که فرار مغزها منجر به کاهش انباشت سرمایه انسانی شده و در نهایت باعث زیان به اقتصاد کشورهای در حال توسعه می‌شود. در حالی که در مطالعات دو دهه اخیر، از ...  بیشتر