با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران

نویسندگان

چکیده

جریان مهاجرت بین المللی افراد متخصص از کشورهای در حال توسعه (مبدأ) به کشورهای توسعه یافته (مقصد) در دو دهه اخیر رشد چشمگیری داشته است. در دهه 1970 اکثر اقتصاددانان با این عقیده موافق بودند که فرار مغزها منجر به کاهش انباشت سرمایه انسانی شده و در نهایت باعث زیان به اقتصاد کشورهای در حال توسعه می‌شود. در حالی که در مطالعات دو دهه اخیر، از نتایج سود مند فرارمغزها بر اقتصاد کشورهای مبدأ صحبت می‌شود، این مقاله سعی در شفاف کردن اثر فرار مغزها بر رشد اقتصادی کشورهای مبدأ دارد. بیش از 90 درصد مهاجران متخصص دنیا در 30 کشور عضو OECD زندگی می کنند و بیش از 90 درصد مهاجران متخصص در این 30 کشور، در 6 کشور امریکا، انگلیس، کانادا، آلمان، استرالیا و فرانسه زندگی می کنند. از اینرو به منظور بررسی اثرفرار مغزها بر رشد اقتصادی کشورهای مبدأ، فرار مغزها از 79 کشور در حال توسعه به 6 کشور ذکر شده طی دوره 2004-1991 با استفاده از رهیافت داده‌های تابلویی و نرم افزار Stata مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج نشان داده‌اند که اثر فرار مغزها بر انباشت سرمایه انسانی کشورهای مبدأ منفی و معنی دار بوده است. و اثر مستقیم فرار مغزها بر رشد اقتصادی کشورهای مبدأ معنی دار نیست. بنابراین فرار مغزها با کاهش انباشت سرمایه انسانی رشد اقتصادی کشورهای مبدأ را با کندی مواجه می کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Brain Drain on Economic Growth of Developing Countries

نویسندگان [English]

  • Seyed Komail Tayebi
  • Mostafa Emadzadeh
  • Hajar Rostami

چکیده [English]

The process of skilled international migration from developing countries to developed ones has considerably grown during two recent decades. In 1970s, most economists agreed brain drain resulted in reducing human capital stock and thus hurt developing economies. However, according to the studies of the recent decades, positive effects of brain drain on the source economies have been controversial. In this paper, it is tried to explore the effect of brain drain on economic growth of source developing countries.
More than 90 percent of skilled emigrants of the world live in 30 of OECD countries, while more than 90 percent out of this live in the U.S., England, Canada, German, Australia and France. Accordingly, this paper explores the effect of brain drain on economic growth of 79 developing countries where skilled people have immigrated to the target countries during 1991 to 2004. To this purpose, the paper has examined the effect by specifying a panel growth regression model.
The empirical results have shown that the effect of brain drain on human capital stock of the source countries has been negative and significant, while its direct effect on the economic growth of such countries has not been statistically significant. It implies that brain drain reduces the economic growth of the selected developing countries by reducing their human capital stock.

کلیدواژه‌ها [English]

  • International Migration
  • Skilled Human Force
  • Brain Drain
  • Human Capital Stock
  • Economic Growth