با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران
بررسی تاثیر حذف یارانه انرژی بر رقابت پذیری صنعت لاستیک ایران (مطالعه موردی: مجتمع صنایع لاستیک یزد)

دکتر خدیجه نصراللهی؛ رضا حسینی

دوره 2، شماره 6 ، فروردین 1391، ، صفحه 70-45

چکیده
  از جمله صنایعی که ممکن است به شدت از اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها تاثیر بپذیرد، صنعت لاستیک کشور است. یکی از عوامل تاثیر گذار بر قیمت تمام شده محصولات، قیمت حامل های انرژی است و از آنجا که قیمت تمام شده محصول یکی از عوامل تعیین کننده میزان رقابت پذیری یک صنعت در بازار است؛ این پژوهش  در صدد تحلیل آثار اجرای این قانون بر رقابت ...  بیشتر