با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران
بررسی ارتباط رشد اقتصادی و ضریب رفاه اجتماعی در ایران بر اساس رهیافت بیزین

محمد‌نبی شهیکی‌تاش؛ صابر مولایی؛ خدیجه دینارزهی

دوره 4، شماره 16 ، آبان 1393، ، صفحه 52-41

چکیده
  هدف محوری این مقاله بررسی تأثیر رشد اقتصادی بر ضریب کاردینالی رفاه در اقتصاد ایران می‌باشد. از این‌رو برای سنجش اثر سرریز رشد اقتصادی بر رفاه اجتماعی، از رهیافت بیزین و برآورد توابع چگالی پسین و پیشین و متوسط ضرایب بیزی استفاده شده است. در این مقاله از الگوریتم نمونه‌گیری گیبس که ابزاری قدرتمند به منظور شبیه‌سازی توزیع پسین است، ...  بیشتر