با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران
بررسی عوامل مؤثر بر تولید ناخالص داخلی کشورهای منتخب با تأکید بر نقش نرخ ارز: رویکرد ARDL-PMG

ارشیا فرجی تبریزی؛ کامبیز هژبرکیانی؛ عباس معمارنژاد؛ فرهاد غفاری

دوره 13، شماره 50 ، فروردین 1402، ، صفحه 106-89

https://doi.org/10.30473/egdr.2022.63084.6468

چکیده
  نرخ ارز از مهم ترین متغیرهای اقتصاد کلان به حساب می‌آید که چگونگی تاثیر آن بر سایر متغیرهای اقتصادی از جمله تولید ناخالص داخلی از جمله چالش‌های مهم در اقتصاد کلان می‌باشد،بخصوص در چند دهه گذشته کشورهای صنعتی و کشورهای در حال توسعه از این متغیر به عنوان لنگر اسمی یاد می‌کنند.هدف این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر تولید ناخالص داخلی کشورهای ...  بیشتر