با همکاری مشترک دانشگاه پیام نور و انجمن اقتصاد انرژی ایران
آثار سرریزهای تحقیق و توسعه و نوآوری شرکای بزرگ تجاری بر رشد اقتصادی ایران (2009-2000)

احمد گوگردچیان؛ فاطمه رحیمی

دوره 3، شماره 9 ، اسفند 1391، ، صفحه 24-9

چکیده
  تلاش برای دست‌‌یابی به فناوری از طریق تحقیق و توسعه داخلی، برای کشورهای در حال توسعه، فرآیندی کند و هزینه بر است، در حالی که نقش فناوری در فرآیندهای تولید و صنعت، غیر قابل اغماض است. بنابراین کشورها و به خصوص کشورهای در حال توسعه از طریق تجارت با سایر کشورهای جهان به خصوص کشورهای پیشرفته، می‌توانند با بهره‌گیری از اثرات سرریز با ...  بیشتر