کسب عنوان نشریه برتر دانشگاه پیام نور سال 96

در پنجمین جشنواره نکوداشت هفته پژوهش و تقدیر از پژوهشگران و فناوران برتر سال 1396 فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی موفق به کسب عنوان "نشریه برتر دانشگاه پیام نور" گردید.

این موفقیت را به همه همکاران، اعضاء محترم هیئت تحریریه و محققان ارجمند تبریک می گوئیم.